HR viesti 3+4/2015 - Page 26

J Jyrki Eklund, Pirjo Ketola, t toimitusjohtaja, projektipäällikkö Aino Health A ja työvoiman Management M hallinnan Oy O asiantuntija, Numeron Oy Eklund on ollut kehittämässä usei- Pirjolla on 17 vuoden den yritysten ja juld kokemus palkka-, HR- kisten organisaa- ja työvoiman hallin- tioiden terveys- ja t nan järjestelmien asian- työkykyjohtamisen t tuntija- ja projektiteh- hankkeita niin koti- tävistä erityisesti suu- maassa kuin kan- rissa henkilöstövaltai- sainvälisesti. Toi- sissa yrityksissä. Pirjon minnan keskiössä mukaan hyvät järjestelmät ovat osa yrityksen työhyvin- on organisaatioiden lähtökohdista ja tarpeista lähtevä voinnin konseptia, koska niillä voidaan edistää työhyvin- kehitystyö, jolla rakennetaan tuloksellisia terveys- ja työ- vointia lisäämällä henkilöstön vaikuttamismahdollisuuk- kykyjohtamisen järjestelmiä sekä palveluita. Eklund toimii sia, erilaisia työaikojen joustomahdollisuuksia ja työvuo- myös FinlandCare-ohjausryhmän puheenjohtajana. rosuunnittelun tasapuolisuutta. Esimerkiksi automaattisella työvuorojen optimoinnilla voidaan huolehtia siitä, että töiden jako on oikeudenmukaista, henkilöiden toiveet ja käytettävyys huomioidaan tasapuolisesti ja työaikaergonomia tulee huomioiduksi. Pirjon mielestä tämä on tärkeää, koska motivoitunut ja inspiroitunut työntekijä on arvokkain osa organisaatiota. Juho Tuppurainen, Carita Poussa, liiketoiminta- johtaja, HRM johtaja, Solutions, CGI Firstbeat Technologies Oy Carita on pitkänlinjan HR-ammattilainen. Hän Juho Tuppurainen on toiminut HR-tehtä- on toiminut vissä mm. Nokialla ja Firstbeatin Microsoftilla. Tällä het- hyvinvointi- kellä hän vastaa CGI:n toimintojen HRM-liiketoiminnasta. johtajana Työhyvinvoinnissa rakentamassa kaikki lähtee yksilöstä parempaa ja yksilön johtamisesta. työhyvinvointia Esimiehet HR:n ja jär- yrityksen alkuajoilta saakka. Hän on ollut mukana jestelmien tuoman tiedon tukemana vastaavat työhyvin- tekemässä pioneerityötä kotimaisella hyvinvointi- voinnista työpaikalla. Tärkeä rooli on myös vapaa-ajan palveluiden kentällä jo yli kymmenen vuoden ajan. hyvinvointipäätöksillä. CGI luo järjestelmillään edellytyk- Yli 100 000 suomalaisen työntekijän mittausaineiston siä HR-prosessien tehostamiselle. Tuemme yrityksiä työ- pohjalta Juho tietää kuinka hyvinvointia johdetaan  ja hyvinvoinnin johtamisessa mm. HR-analytiikkaratkaisul- kuinka pienillä elämäntapavalinnoilla on vaikutusta. lamme. 24 HR viesti 3–4/2015