HR viesti 3/2014 - Page 65

CALEIDOCONS OY – JOHTAMISKULTTUURIN KEHITTÄJÄ Caleidocons Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita työ- ja johta- Monimuotoisuus, monikulttuurisuus ja ikäjohtaminen eri miskulttuurin kehittämiseen. Ydinosaamistamme ovat osallista- ikäryhmät huomioiden ovat tulevaa työelämää. Sekä työn teki- vat menetelmät. Osallistava lähestymistapa merkitsee sitä, et- jät että työn tekeminen muuttuvat ja tulevat entistä monimuo- tä osallistujan rooli on aktiivinen ja vuoropuhelun merkitys on toisimmiksi. Johtaminen on ihmisten kohtaamista: johtaminen tärkeä. on vuorovaikutusta ja vaikuttamista. Tulevaisuuden johtamisen Pitkällä kansainvälisellä kokemuksella tiedämme, että osal- kehittäminen on johtamiskulttuurin kehittämistä. listavat, ihmistä kunnioittavat lähestymistavat ovat vaikuttavia ihmisten, organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä. Caleidoconsin coachit ovat kansainvälisesti sertifioituja – Valmennusta, monikulttuuristen ryhmien fasilitointia ja konsultointia v. 1994 lähtien (International Coach Federation), innovatiivisia kehittämisen – Johtamisen kehittämistä v. 1996 lähtien ammattilaisia, jotka noudattavat korkeita eettisiä pelisääntöjä – Johdon ja esimiesten työnohjaus v. 2006 lähtien ja kehittävät omaa osaamistaan jatkuvasti. Aivotutkimus inspi- – Coaching (yksilöllinen, ryhmä- ja tiimicoaching) roi meitä erityisesti. v. 2010 lähtien Motivaatiokysymykset ja halu oppia uutta ovat tärkeimmät kriteerit tulevaisuuden tekijöille. Näitä tulisi tarkastella henkilöstön ja johtajien kehittämisessä. Lisätietoja: www.caleidocons.com ITSENSÄ MITTAAMINEN TUKEE OMAN HYVINVOINNIN JOHTAMISTA Yhä useampi on kiinnostunut mittaamaan omaa hyvinvoin- Wellmo on moderni hyvinvointipalvelu, joka tuo itsensä tiaan mittalaitteiden ja älypuhelimessa toimivien sovellusten mittaamisen työyhteisöjen käyttöön. Älypuhelimessa toimiva avulla. Himourheilijoiden suosimien sykevöiden rinnalle on tul- hyvinvointipäiväkirja on yksinkertainen ja helppo apuväline lut uusia palveluita, joiden avulla voi mitata arjessa kertyvien oman hyvinvoinnin seurantaan. Palvelu toimii suosituimmilla askelten määrää, painoa, unta, stressiä tai vaikkapa veren- älypuhelimilla (WindowsPhone-, iPhone- ja Android-puheli- painetta. met), ja sitä voi halutessaan käyttää yhdessä monien hyvin- Mittaamisen tiedetään edistävän hyviä valintoja arjessa vointia mittaavien laitteiden ja sovellusten kanssa.  kun omaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät tulevat näkyviksi, Työyhteisölle Wellmo tarjoaa yhteisen näkymän työpai- ja omaa edistymistä voi seurata konkreettisesti älypuhelimen kan hyvinvoinnin tilaan. Tilastot arkiaktiivisuudesta, unen mää- ruudulta. rästä tai stressitasoista antavat uudenlaista ja ajantasaista tietoa hyvinvoinnista, ja auttavat kehittämään hyvinvointiohjelmaa entistä vaikuttavammaksi. Wellmolla voi toteuttaa yhteisiä hyvinvointikampanjoita, ja se toimii työkaluna myös ryhmä- ja yksilövalmennuksessa. HR viestin lukijana saat Wellmon maksutta itsellesi käyttöön. Tilaa testitunnukset ja lisätietoa Wellmosta osoitteesta info@wellmo.com. Lisätietoja: www.wellmo.com 3/2014 HR viesti 63