HR viesti 3/2014 - Page 34

SITEERATEN SELKÄRANKA Palstan aiheena on työterveys. Matala koulutustaso ja pätkätyö pitkittävät masennuksen aiheuttamaa työkyvyttömyyttä Masennuksen aiheuttamat työkyvyn menetykset ovat merkittäviä. Vuosittain Suomessa korvataan yli 25 000 sairauspäivärahakautta masennuksen vuoksi ja noin 4 000 ihmistä jää masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle (KELA ja ETK). Riski masennuksen aiheut tamien sairauspoissaolojen pitkittymiseen on suurempi määräaikaisilla kuin vakinaisessa työsuhteessa olevilla, osoittaa Työterveyslai- Suomi haastetaan mukaan Kansalliseen etätyöpäivään 18.9. -teemana Työn uusi johtajuus toksen tutkimus. Korkein riski on henki- Microsoft ja Työterveyslaitos järjestä- maa työkyvyttömyysaikaa. vät jo neljättä kertaa Kansallisen etä- löillä, joilla määräaikainen työsuhde yhdistyy matalaan koulutustasoon. Myös ikääntyminen yhdistettynä pätkätyöhön pidentää masennuksen aiheuttaTulokset on saatu Työterveyslaitok- työpäivän torstaina 18.9.2014. Etätyö- sen rekisteritutkimuksessa, joissa seurat- päivän suosio on kasvanut vuosi vuo- tiin yli 8 000 kunta-alan työntekijää. delta, ja viime vuonna peräti 23 982 Seuratuilla oli vähintään yksi masen- suomalaista ja 714 organisaatiota osal- nusdiagnoosiin perustuva yli yhdek- listui kampanjaan. Tänä vuonna etätyö- sän päivän työkyvyttömyysjakso vuo- päivän teemana on Työn uusi johtajuus, sina 2005–2011. Runsas kymmenen sillä kannustavien etätyölinjausten ja prosenttia eli noin 800 näistä työky- hyvän esimiestyön ohella etätyö edel- vyttömyysjaksoista oli työkyvyttömyys- lyttää kykyä oman työn johtamiseen ja eläkkeitä. Tutkimus on julkaistu tieteelli- monimuotoiseen yhteisöllisyyteen. Ilmoit- sessä Scandinavian Journal of Work, tautumisen etätyöpäivään voi tehdä Environment and Health -lehdessä. osoitteessa www.etatyopaiva.fi. Julkaisu: Ervasti, J., Vahtera, J., Virtanen, P., Pentti, Kansallinen etätyöpäivä on Työterveyslaitoksen ja J., Oksanen, T., Ahola, K., Kivimäki, M., Virtanen Microsoftin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on M. (2014). Is temporary employment a risk factor edistää etätyötä ja liikkuvaa työtä. Kampanjan osal- for work disability due to depression and for listujamäärä oli ensimmäisenä vuonna 10 300 ja delayed return to work? The Finnish Public Sector kasvoi viime vuonna lähes 24 000:een. Etätyöpäi- Study. Scandinavian Journal of Work, Environment vää vietetään Liikkujan viikolla 16.–22.9.2014. and Health (Online first). doi:10.5271.sjweh.3424. 32 HR viesti 3/2014