HR viesti 3/2014 - Page 21

TARJOLLA PARHAITA PAIKKOJA! Toimistotyö muuttuu. Teemme työtä langattomasti monessa paikassa. Työhön liittyy yhä enemmän erilaisia kohtaamisia, palavereita ja asiakastapaamisia, mutta myös lepohetkiä. Innostavat neuvotteluhuoneet, piristävät tauko- ja kahvitilat sekä ergonomiset työpisteet tuovat virtaa työpäivään. Next OfficeTM tarjoaa joukon luovia tiloja jotka tukevat kutakin tehtävää parhaalla tavalla. Kinnarps Oy, Rälssintie 2, Helsinki, puh. 0207 561 200 Katso myyntipisteet kautta maan: www.kinnarps.fi Panostaminen henkilöstöön tapaa näkyä asiakkaissa asti – ja hyväksi havaittu kasvun resepti on 50–50-suhteen sat- Making life better at work ja johdon henkilökohtaista toimintaa, esimerkiksi läsnäolemista arjessa ja herkällä korvalla kuuntelua. saus henkilöstöön ja asiakkaisiin. Vuorimaan mukaan ymmär- ”Esimiesten valmiuksia voi ja tulee kehittää, sillä on suuri rys henkilöstön merkityksestä kilpailukykyyn on suomalaisissa vaikutus henkilöstöön ja sitä kautta saavutetaan kannattavaa organisaatioissa selkeästi kasvanut viimeisen viiden vuoden kasvua”, hän summaa. aikana: ”Monet muut keinot on jo käytetty, kuten toiminnan tehos- Tunnistettavan muutoksen tekijät taminen kustannusleikkauksin ja toiminnan virtaviivaistaminen. Markkinointi-instituutti osallistaa valmennuksiin myös oman Lisää kilpailukykyä voidaan rakentaa mahdollistamalla henki- asiakkaansa asiakkaan. ”Hän on se, jolle asiakkaamme te- löstön innostus ja motivoituminen. Työhyvinvoinnin ja yrityskult- kee työtä, ja hän määrittelee lopulta, miten me olemme on- tuurin merkitys on noussut keskusteluun eksponentiaalisesti vii- nistuneet kehittämään asiakkaamme toimintatapoja”, Vuori- den viime vuoden aikana”, hän näkee. maa sanoo. ”Tavoitteemme on, että koulutuksen tuottama positiivinen kehitys näkyy myös asiakkaamme asiakkaalle ja sitä Esikuvallinen esimies? kautta auttaa asiakastamme ja tämän organisaatiota menesty- Pullonkauloja toki riittää yhä edelleen. Vuorimaa muistuttaa, mään paremmin.” että on vielä esimiehiä ja johtajia, jotka eivät riittävän vahvas- Vuorimaan mukaan Markkinointi-instituutin asiakkaan asia- ti joko ole ymmärtäneet henkilöstön motivaation ja työilmapii- kas voi olla joko organisaation sisäinen tai ulkoinen. ”Esimer- rin vaikutusta organisaation menestykseen tai eivät osaa ra- kiksi esimiesvalmennukseen osallistujan osa