HR viesti 3/2014 - Page 36

KOLUMNI Marjut Hallavo Johdon valmentaja, ryhmäcoach ja onnistumisten rakentaja  BoMentis Oy & Coaching House Oy Kirjoittaja kysyy: ”Löytyisikö ryhmäcoachingista uusi työhyvinvoinnin täsmäase sinunkin työpaikallesi?” RYHMÄCOACHING KAMPITTAA STRESSIN Kun tekemättömät työt kaatuvat päälle, aikataulut musertavat Mikä on juuri nyt tärkeää? Mihin kannattaa keskittyä? Mitä ja työ on pelkkää pakonomaista puurtamista, alkavat useim- voi jättää tekemättä? Kuka voisi auttaa ja tukea? milla meistä stressioireet nousta pintaan. Töissä käyminen käy raskaaksi, jos olo ennen työpäivää on kuin mainoksen päät- Homma haltuun ryhmäcoachingilla tömällä miehellä, joka työpaikan edessä autosta noustessaan Ryhmäcoachingia on Suomessa vielä toistaiseksi käytetty pää- hokee: ”En tykkää, en tykkää, en tykkää” ja kävelee kuitenkin osin esimieskoulutusten tukena syventämässä uusien taitojen toimiston ovesta sisään. oppimista ja soveltamista oman työn arkeen. Samanlainen ryhmässä oppimisen rakenne soveltuisi todella hyvin myös työ- Esimies – supermieskö? hyvinvoinnin lisäämiseen ja tukemiseen kaikilla organisaatio- Esimies on työyhteisöissä isossa roolissa työhyvinvoinnin varti- tasoilla. jana. Hänen tulisi olla supermies, joka on jatkuvasti valppaa- Ryhmäcoachingissa samasta aiheesta kiinnostuneet osallis- na, joka näkee ja kuulee kaiken ja havaitsee alaistensa ensim- tujat kokoontuvat yhteisen oppimisen merkeissä useampia ker- mäisetkin stressioireet jo varhaisessa vaiheessa. Näitä yliluon- toja keskustelemaan ja kehittymään coachin johdolla. Työhy- nollisia kykyjä tai maagista 360 asteen katsetta ei esimiehil- vinvoinnin tueksi perustetuissa coachingryhmissä on mahdol- lä valitettavasti kuitenkaan ole. Osa omien joukkojen voimien lista oppia priorisointia ja oman ajan hallintaa yhdessä ryh- hiipumisesta viestivistä ensimmäisistä signaaleista voi valitetta- män muiden jäsenten ja osaavan coachin kanssa keskustellen. vasti jäädä hyvältäkin esimieheltä havaitsematta. Ryhmä tarjoaa myös vertaistukea ja antaa mahdollisuuden löytää uudenlaisia näkökulmia omaan tilanteeseen. Yhteis- Taikakeinoja? työ ja sparraaminen siirtyvät vähitellen myös työn arkeen. Hyvissä, välittävissä organisaatiokulttuureissa myös työkaverit Coaching onkin työtapa, jota osallistujat mallintavat ja harjoit- parhaassa tapauksessa kantavat yhteisvastuullisesti huolta toi- televat – oppivat käytännönläheisissä pienryhmissä. sistaan ja toimivat viestinviejinä ylöspäin huolestuessaan ka- Ryhmäcoachingissa työstetään valittuja aiheita tai ratko- verin voinnista. Joskus jo pelkkä työkaverin tai esimiehen kiin- taan osallistujien omia henkilökohtaisia haasteita. Kummat- nostus ja yksinkertainen kysymys jaksamisesta saattavat auttaa kin tavat lisäävät oman elämän hallinnan tunnetta ja antavat puurtajaa huomaamaan, että asiat eivät ole kunnossa. mahdollisuuden opetella uudenlaisia suhtautumis- ja toiminta- Keinoja alkaneen stressikierteen katkaisuun on useita. Joillekin riittää, että esimiehen kanssa yhdessä käydään tilannetta läpi ja sovitaan työnteon rajaamisesta normaaliin. Joskus tapoja. Osallistuminen ryhmäcoachingiin voimaannuttaa ja lisää intoa työhön. Ryhmäcoaching on tavoiteorientoitunutta yhdessä oppi- tilanne helpottuu kun hankitaan väliaikaisia ”lisäkäsiä” pai- mista, josta jää muistijälkiä. ”Tämä on parasta oppia, mitä kalle tai työtehtäviä jaetaan uudella tavalla. olen koskaan saanut” kertoi kokenut esimies ryhmäcoaching- Stressaantunut voi myös saada helpotusta olotilaansa löy- prosessin jälkeen. ”Löysimme toimivat työtavat ja energiaa täessään itselleen paikan, Leelian lepotuolin, missä voi kes- sekä luottamuksen toisiimme. Stressitilamme muuttui ener- kustella tilanteestaan ja purkaa oman pään sisäisiä ajatuksia. giaksi.” 34 HR viesti 3/2014