HR viesti 3/2014 - Page 18

KOLUMNI Anna-Marja Vainio Perustajaosakas PROimpact Oy www.proimpact.fi Kirjoittajan intohimona on kehittää organisaatioiden työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hän on työhyvinvoinnin johtamisen palveluyritys PROimpact Oy:n perustajaosakas. PROimpact keskittyy työhyvinvoinnin mittaamisen sovellusten ja ratkaisujen kehittämiseen. MIKÄ VAIKUTTAA TYÖHYVINVOINTIIN? MIHIN TYÖHYVINVOINTI VAIKUTTAA? Kysyimme kolmeltakymmeneltä suomalaiselta yritykseltä mis- Tarpeenmukainen työterveyshuolto tä elementeistä työhyvinvointi muodostuu. Viisi kaikille yhteis- Tarpeenmukaisen työterveyshuollon rooli on ennen kaikkea en- tä teemaa tulosten mukaan ovat johtaminen, työyhteisötaidot, naltaehkäisevässä toiminnassa. Työterveyshuolto käyttää tervey- työympäristö, työterveyshuolto ja työturvallisuus. Lisäksi haas- denhuollon keinoja henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi. Vastuu tatteluissa nousi voimakkaasti esiin tarve mitata työhyvinvoin- työterveyshuollon järjestämisestä on yrityksellä. nin vaikutuksia. Tulokset ovat ohjanneet PROimpactin Työhyvinvoinnin TulosFoorumien teemojen valintaa. Huolehtimalla työturvallisuudesta huolehdit tuottavuudesta Johtaminen ja esimiestyö on kaiken perusta Työturvallisuudesta huolehtiminen ei ainoastaan pelasta ihmis- Tärkeimmäksi teemaksi haastattelututkimuksessamme nousi henkiä tai henkilöstön terveyttä, vaan vaikuttaa suoraan työn su- johtaminen ja siihen liittyvät asiat kuten esimiestyö, yksilön ja juvuuteen, työssä viihtyvyyteen ja koko yrityksen tuottavuuteen. organisaation selkeät tavoitteet ja toimenkuvat sekä motivaation johtaminen. Johtamalla organisaatiota oikeudenmukaises- Sitä saa mitä mittaa ti ja tavoitteellisesti, tiedottamalla sekä osallistamalla luodaan Klisee? – ehkä, mutta pätee myös työhyvinvoinnin kohdalla. Jos perustaa työhyvinvoinnille. ryhdyt seuraamaan esim. sairauspoissaoloja ja asetat niille ta- Hyvään johtamiseen kuuluu myös olennaisesti osaamis- voitteita, ennen pitkää syntyy tulosta. Työhyvinvoinnin osalta yri- pääomasta huolehtiminen. Työhyvinvoinnin kehittämisen tulee tyksissä halutaan mitata työhyvinvoinnin toimenpiteiden kustan- olla osa yrityksen strategiaa ja jokapäiväistä toimintaa. Vas- nuksia ja vaikutuksia organisaation toimintaan ja tulokseen. tuu sen toteutumisesta on niin johdolla, kuin henkilöstölläkin. Vastuu työhyvinvoinnista on jaettu – kuten myös Työn iloa ja isoja tuloksia sen tuomat hyödyt Toinen merkittävä haastatteluissa esiin noussut aihepiiri liittyy Tärkein oivallus työhyvinvoinnin johtamisessa on kuitenkin se, työyhteisötaitoihin, joilla luodaan edellytyksiä työn sujuvuu- että sen kehittäminen on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. teen, työn iloon ja työssä jaksamiseen. Vain yritys, jossa on hyvinvoiva henkilöstö voi tuottaa entistä Henkinen hyvinvointi, työilmapiiri, ergonomia ja työviihty- parempaa tulosta ja pärjätä kiihtyvässä kilpailussa. vyys ovat työympäristöä kuvaavia tekijöitä. Läsnätyömahdollisuus sekä uudenlaiset toimitilat luovat paremmat edellytykset Tervetuloa keskustelemaan Työhyvinvoinnin TulosFoorumiin asiantuntijatyön tuloksekkaaseen tekemiseen. 6.11.2014 www.proimpact.fi/seminaarit. 16 HR viesti 3/2014