HR viesti 3/2013 - Page 42

KT Kuntatyönantajien mukaan kuntasektorilla toimivien työntekijöiden keski-ikä on 45,6 vuotta. Kevan esittämän arvion mukaan kuntien työntekijöistä peräti 57,9 prosenttia eli 292??000 henkilöä jää eläkkeelle vuosina 2012–2030. Henkilöstön työkykyisyyttä tukemalla kunnat voivat pyrkiä pidentämään työuria ja vähentämään sairauspoissaoloja. Työkykyjohtamisen palveluja tarjoavan Hoffmanco Internationalin projekti- ja tuotepäällikkö Sini Marttila kertoo työkyvyn tarkoittavan henkilön fyysistä ja psyykkistä kykyä selvitä omasta työstään. Työkykyjohtamisella puolestaan tarkoitetaan monisyistä toimintakokonaisuutta, jonka avulla organisaatio pyrkii turvaamaan henkilöstönsä työkyvyn. ”Pitkäjänteisellä systemaattisella työllä on voitu tutkimusten mukaan nostaa eläkeikää ja vähentää työkyvyttömyyseläkkeiden määrää. Sairauslomien vähentyessä työn tuottavuus sekä tehokkuus paranevat ja sijaisten hankkimisesta syntyy vähemmän kuluja”, Marttila summaa. Työkyvyttömyydestä kahden miljardin kulut Marttilan mukaan työkykyjohtaminen jaetaan monesti kahteen karkeaan osa-alueeseen: ennakoivaan ja reagoivaan toimintaan. Työkykyjohtamisessa voidaan kuitenkin tunnistaa kolme pysyvän työkyvyttömyyden estämiseen tähtäävää ja organisaatiossa rinnakkain toimivaa prosessia. ”Työkykyjohtamisella tarkoitetaan monisyistä toimintakokonaisuutta, jonka avulla organisaatio pyrkii turvaamaan henkilöstönsä työkyvyn.” Ensimmäisessä pyritään tunnistamaan ja vähentämään työkyvyttömyyden riskitekijöitä työpaikalla esimerkiksi työturvallisuutta edistämällä. Toisessa tunnistetaan ja puututaan yksilön työkykyä jo alentaviin tekijöihin esimerkiksi varhaisen tuen mallin mukaisilla toimilla. Kolmannessa ja reagoivimmassa prosessissa on kyse yksilön työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisemisestä esimerkiksi tukemalla työhönpaluuta ja muokkaamalla tai keventämällä työtehtäviä. Marttilan mielestä jokaisen organisaation on tarkasteltava omaa työympäristöään ja sen tuomia haasteita työkyvylle. Vasta huolellisen analyysin pohjalta voidaan muokata yritykselle toimintamallit, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla henkilöstön työkykyä. Hoffmanco on toteuttanut Työterveyslaitoksen, EK:n, SAK:n ja tilintarkastusyhteisö PwC:n kanssa Työkykyjohtamisen B ­ enchmarking -hankkeen. Siinä tarkasteltiin, miten suomalaiset yritykset investoivat työterveyshuollon palveluihin ja millaisia lakisääteisiä kustannuksia niille aiheutui työkyvyttömyydestä, sairaus- ja tapaturmapoissaoloista sekä tapaturmista vuosi40 HR viesti 3/2013 Hoffmanco Internationalin projekti- ja tuotepäällikkö Sini Marttilan mielestä jokaisen organisaation on tarkasteltava omaa työympäristöään ja sen tuomia haasteita työkyvylle.