HR viesti 2/2018 - Page 43

Organisaatioviestinnän työelämäprofessori Pekka Sauri, joka on myös pitkän linjan poliitikko, kuntapäättäjä, psykologi ja toimittaja kertoo, että tämän vuosituhannen alussa on koettu jo kaksi kommunikaation vallankumousta. Ensin murtui tiedon monopoli, kun kuilu hallinnon ja kansalaisten välillä sulkeu- tui. Toiseksi, kommunikaatio on vapautunut sensuurista, lukuun ottamatta liikesalaisuuksia ja yksityisyyden suojaa. Myös organisaatioiden sisäinen viestintä tai viestintä jul- kishallinnon ja kansalaisten sekä yritysten ja niiden asiakkai- den välillä on merkittävän muutoksen tiellä. Perinteisesti vies- tintä näiden ryhmien välillä on ollut yksisuuntaista tai kaksi- suuntaista korkeintaan palautteiden muodossa. Sauri painot- taa, että tämän päivän asiakasviestintä on reaaliaikaista, kak- sisuuntaista ja monenkeskistä. ”Nyt kaikki maailman tieto ja viestintämahdollisuudet kul- kevat melkein jokaisella taskussa”, toteaa Sauri. Maailma on läpinäkyvä, eikä paluuta entiseen ole. Organisaatiot, jotka uskovat vanhan paluuseen, ovat auttamatta jälkijunassa. ”Maailmahan rakentuu kommunikaatiosta, jostain neuvo- tellaan koko ajan! Täytyy tietenkin olla pohja, josta käsin neu- votellaan, mutta tämän päivän perusta voi jo huomenna olla kyseenalaistettu.” ”Joskus organisaatioissa törmää yrityksiin rajoittaa kom- munikaatiota, ikään kuin se olisi jotain sen ”normityön” päälle. Tai on asenne, että viestintä on eri asia kuin ”tämä työ”. Itsekin jouduin aika 6V֖f7F7ז66L:BVVVFV66Ɨ6VVFW6V:@FVV:L:FR( VBG;gN( ( Ф&VGWPV斶F7F7FWWfFVশ&v6FfW7F:FG;fV:F:G&fW76&V6W&6WGL:B疷:L:F :L:G&:F6Vl:F:FG;gL:BVƖGל;g2fW7FL:L:BFFVƗ7WWGFfFƗFfশV斶VL:GGL:GG:F:B6L:B"#"fW7FC