HR viesti 2/2017 - Page 49

” Yritysautoilun hoito eri yrityksissä vaihtelee suuresti. Autopolitiikan määrittely on tärkeää riippumatta siitä, millä ”Viime kädessä pitää tarkkaan selvittää ulkoistetun auto­ mallilla yritys rahoittaa tai omistaa autonsa. Faktat kannattaa hallinnon vuosikustannus ja mitä kaikkea siihen sisältyy”, selvittää, sillä hyvillä valinnoilla voidaan säästää yhden henki­ Finander toteaa ja lisää, että yritykset toivovat myös mahdolli­ lön vuoden palkkakulut. Kun jokaista yritys­autoilun osa-aluetta simman joustavia, erikoistilanteissa helpotusta tuovia sopimus­ ryhdytään arvioimaan kriittisesti, autopolitiikan rakentami­ ehtoja, joihin sisältyy esime rkiksi mahdollisuus palauttaa lea­ nen on jo hyvällä alulla. Kustannusten hallinnan lisäksi muutkin sing-autoja tietty määrä vuodessa ilman sanktioita. asiat kuten vaikkapa henkilöstöedut tai imago- ja ympäristö­ tekijät painavat vaakakupissa. Pysy kartalla kustannuksista Kirsi Finanderin mukaan työsuhdeautoilu on yritykselle niin Suunnittele ensin suuri kuluerä, että se kannattaa hoitaa fiksusti maaliin. Kustan­ Yritysasiakaspäällikkö Kirsi Finander Bilia Oy Ab:sta vahvis­ nustehokas autohallinnointi säästää myös yrityksen henkilöstön taa, että omaa yritysautoilumallia rakennettaessa on aika liuta resursseja. Ajantasainen raportointi varmistaa, että organisaa­ asioita, jotka tulee ottaa huomioon. tiossa tiedetään tasan tarkkaan missä mennään. ”Ensinnäkin, laaditaan työsuhdeautoiluun rajat: kenelle, ”Luonnollisesti myös yrityksen taloudellinen tilanne sane­ mihin perustuvat hankintarajat ja millä rahoitusmuodolla eli omis­ lee, miten autot on järkevintä hankkia. Jos yritys haluaa tetaanko autot vai liisataanko. Sitten tarvitaan toimiva työsuhde­ vapauttaa pääomia autoistaan yrityksen muuhun toimintaan, autohallinnointi: löytyykö yrityksestä henkilö, jolla on kykyä ja kannattaa autojen omistamisesta siirtyä leasing-autoihin.” aikaa hoitaa toimi vai ulkoistetaanko se osin vai kokonaan.” Päätettävien asioiden listalla on myös se, puhutaanko Finander katsoo, että yritysautoilun hoito eri yrityksissä vaihtelee suuresti; yleensä suuret autokannat (fleet) ovat koko­ käyttö­edusta vai vapaasta autoedusta eli onko firman auto naisvaltaisessa, hyvässä hoidossa ja ulkoistettuja yhdelle tai työntekijälle osa kokonaispalkkaa vai palkanlisä. Muita vaikut­ useammallekin leasing-yhtiöille. tavia tekijöitä ovat auton hintaraja (brutto/netto), verotusarvo, ”Pk-yrityksissä yritysautoilun hoito on hyvin vaihtelevaa: toi­ leasing-vuokra, päästöraja (mahdolliset kompensaatiot esim. silla on erittäin tarkat säännöt ja toiminta hyvin hallinnoitua, alle 100 g), autojen merkki/mallirajoitukset, kuinka paljon saa mutta myös hyvin kustannustehottomasti hoidettuja yrityksiä löy­ ajaa yksityisajoja… tyy, yleensä ilman sovittua autopolitiikkaa”, Finander pohtii. 2/2017 HR viesti 49