HR viesti 2/2017 - Page 41

Edellä mainittujen työrikosten lisäksi hankintayksiköllä työ- tai virkaehtosopimusten noudattamatta jättäminen. Hal- on velvollisuus sulkea tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, lituksen esityksessä todetaan edelleen, että työehtosopimuk- jonka on lainvoimaisella päätöksellä tai tuomiolla todettu lai- sista käytävät tuomioistuinprosessit ovat verraten yleisiä. Työ- minlyöneen velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumis- ehtosopimuksen velvoitteet ja määräykset voivat olla tulkinnan­ maansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja. Edellä säädettyä ei varaisia, niin että osapuolten on välttämätöntä hakea a ­ siassa kuitenkaan sovelleta, jos tarjoaja on sopinut sitovasta järjes- tuomioistuimen tulkinta. Lainkohtaa sovellettaessa kyseeseen telystä niiden maksamista varten. Aiemmin voimassa olleen voisivat siis tulla lähinnä sellaiset rikkomustilanteet, jotka osoit- hankintalain mukaan verojen tai sosiaaliturvamaksujen laimin- tavat työnantajayrityksessä selvää piittaamattomuutta työehto- lyönti oli säädetty ainoastaan harkinnanvaraiseksi poissulke- sopimuksen yksiselitteisistä ja selvistä määräyksistä sekä vel- misperusteeksi eikä hankintayksiköllä ollut ve lvollisuutta sulkea voitteista. Useimmiten tämä edellyttänee hallituksen esityksen tällaista tarjoajaa tarjouskilpailun ulkopuolelle. mukaan, että rikkomuksen on todennut tuomioistuin. Edellä mainitun veroja ja sosiaaliturvamaksuja koskevan Edellä mainitun lisäksi hankintayksikkö on uuden hankinta- pakollisen poissulkemisperusteen tehokkuutta heikentää ensin- lain mukaan velvollinen pyytämään tarjoajalta selvitystä poik- näkin se, että tarjoaja saa esittää korjaavia toimenpiteitä ja keuksellisen alhaisesta tarjouksesta. Pyydettävät selvitykset voi- se, että Suomessa ei tällä hetkellä ole hallinnosta saatavaa sivat hallituksen esityksen mukaan koskea esimerkiksi työsuoje- vakioselvitystä, josta ilmenisivät lainvoimaisella tuomiolla tai lua, sosiaalimaksujen maksamista, ylitöiden maksamista, työ- päätöksellä vahvistetut verojen tai sosiaaliturvamaksujen lai- turvallisuutta sekä laittoman työn kieltoon liittyvien säädösten minlyönnit. Koska verotuspäätökset tehdään kerran vuodessa, soveltamista. Hankintayksikkö voisi pyytää selvityksiä myös tällaisiin päätöksiin sidotut tiedot ovat useimmiten jo vanhen- sovellettavien työehtosopimusten noudattamisesta. Hankinta­ tuneita päätöksen jälkeen toteutetussa hankintamenettelyssä. yksiköllä on velvollisuus poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen Kuten hankintalakia koskevassa hallituksen esityksessäkin hylkäämiseen, jos tarjouksen alhainen hinta johtuu ympäristö-, (HE 108/2016) todetaan, hankintayksikkö ei siis voisi useim- sosiaali- tai työlainsäädännön velvoitteiden laiminlyömisestä. missa tapauksissa selvittää verojen maksamista koskevaa tilan- Tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioi- netta Suomessa lainvoimaiseen päätökseen tai tuomioon poh- minen on kuitenkin hankintayksikön harkintavallassa, kuten jautuen. Muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa voi kuitenkin aiemminkin. olla saatavissa lainvoimaiseen tuomioon perustuvia ja ajanta- Näyttäisi siltä, että huolimatta uuteen hankintalakiin ote- saisia selvityksiä verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamatta tuista työoikeudellisin ja sosiaalisiin velvoitteisiin liittyvistä, tar- jättämisestä kyseiseen valtioon sijoittautuneista tarjoajista. Jos jouskilpailussa sovellettavista pakollisista poissulkemisperus- lainvoimaiseen tuomioon perustuva ajantasainen selvitys on teista, ja aiempaa tiukemmasta tarjouksen alhaisen hinnan sel- käytettävissä, hankintayksikkö on velvollinen ottamaan selvi- vitysvelvollisuudesta liittyen työoikeudellisten ja sosiaalisten vel- tyksen huomioon. voitteiden laiminlyönteihin, eivät ko. velvoitteet ole olennaisesti Hankintayksikkö voi uuden hankintalain mukaan päätök- tiukentuneet. Velvoitteet koskevat vain suuria hankintoja ja EU- sellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle myös ehdokkaan kynnysarvot alittavissa kansallisissa hankinnoissa pakollisia tai tarjoajan, joka on rikkonut Suomen tai Euroopan unionin poissulkemisperusteita ei tarvitse noudattaa. Hankintayksiköllä lainsäädännön, työehtosopimusten taikka eräiden kansain­ on edelleen oikeus viime kädessä päättää, millä ehdoilla se välisten sopimusten ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia vel- hankinnat tekee, ja missä määrin se ottaa hankinnoissaan huo- voitteita, ja hankintayksikkö voi näyttää rikkomuksen toteen. mioon tarjoajien työoikeudellisten ja sosiaalisten velvoitteiden Säännös on uusi. Tällaisia rikkomuksia voisivat hallituksen esi- täyttämisen. Jos se kuitenkin haluaa nämä velvoitteet ottaa huo- tyksen mukaan olla esimerkiksi tasa-arvolainsäädännön rik- mioon, sen on arvioitava ko. velvoitteiden täyttymistä kaikkien kominen, työoloja tai työturvallisuutta koskevien sääntöjen tai tarjoajien osalta tasapuolisesti ja syrjimättömästi. n JUHA KUJALA ANNE PETÄJÄNIEMI-BJÖRKLUND JANI PITKÄNEN HEIKKI TUOMELA 2/2017 HR viesti 41