HR viesti 2/2017 - Page 40

Palstalla asianajotoimisto Evershedsin työoikeusryhmän osaajat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. TEKSTI: ANNE PETÄJÄNIEMI-BJÖRKLUND TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Hankintalaki uudistui 1.1.2017. Ovatko työ­ aiemmasta poiketen selvittävä, johtuuko alhainen tarjoushinta oikeudelliset ja sosiaaliset velvoitteet tiukentuneet työoikeudellisten tai sosiaalisten velvoitteiden laiminlyönneistä. julkisia hankintoja koskevissa tarjouskilpailuissa Ovatko julkisen sektorin tarjouskilpailuihin liittyvät työoikeudel- uuden hankintalain myötä? liset ja sosiaaliset velvoitteet siis tiukentuneet? Uuden hankintalain (1397/2016) kokonaisuudistuksen pääta- Uudet velvoitteet koskevat vain EU-kynnysarvot ylittäviä voitteena oli yksinkertaistaa hankintamenettelyjä ja helpottaa hankintoja eli tavara- ja palveluhankintoja silloin, jos han- pk-yritysten osallistumista tarjouskilpailuihin. Julkisen sektorin kinnan ennakoitu arvo ylittää 135  000 euroa (keskushallin- tilaajille haluttiin myös antaa aiempaa paremmat mahdollisuu- toviranomaiset) ja 209  000 euroa (muut hankintaviranomai- det ottaa hankinnoissaan huomioon hankintojen laatu ja tältä set). Rakennusurakoiden kilpailutuksissa EU-kynnysarvo on osin esimerkiksi se, että hankinnat tukevat työllisyyttä, työoloja 5  225  000 euroa. EU-kynnysarvot alittavissa kansallisissa ja terveyttä. hankinnoissa pakollisia poissulkemisperusteita ei tarvitse nou- Julkisen sektorin tilaajat edellyttävät usein, että tarjoajien tulee tarjouskilpailuissa täyttää tietyt taloudellista ja rahoituk- dattaa. Pakollisina poissulkemisperusteina uuteen hankintalakiin sellista tilannetta koskevat vaatimukset. Ne voivat myös edel- lisättiin seuraavat työrikokset: työturvallisuusrikos, työaika­ lyttää, että tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut työ- suojelurikos, työsyrjintä, työntekijöiden järjestäytymisva- oikeudellisiin tai sosiaalisiin velvoitteisiin liittyvät vaatimuk- pauden loukkaaminen ja luvattoman ulkomaisen työvoiman set. Julkisen sektorin tilaajilla on kuitenkin uuden hankintalain käyttö. Poissulkeminen edellyttää lainvoimaista tuomiota, joten mukaan velvollisuus sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle sellai- hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta sulkea tarjoajaa tar- nen tarjoaja, joka ei täytä tiettyjä pakollisia, työoikeudellisia jouskilpailun ulkopuolelle meneillään olevan esitutkinnan tai tai sosiaalisia velvoitteita. Julkisen sektorin tilaajien on myös vireillä olevan oikeudenkäynnin vuoksi. HENNI HOKKANEN 40 HR viesti 2/2017 TARU HYVÄRINEN PEKKA JÄNTTI KARI KANNALA