HR viesti 2/2017 - Page 28

SATATUHATTA KIUSATTUA PÄIVITTÄIN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Työpaikkakiusaaminen on usein monisyinen vyyhti, joka kaihtaa tarkkaa määrittelyä. Työterveyslaitoksen mukaan työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja systemaattista kielteistä kohtelua, loukkaamista, alistamista ja mitätöintiä. On tavallista, että kiusaaminen etenee prosessina, jonka seurauksena kohteeksi joutunut ajautuu puolustuskyvyttömään tilanteeseen. Kaavaan kuuluu, että arjen ohimenevä huono kohtelu muuttuu ajan myötä yhä systemaattisemmaksi. oikeussaleissa ympäri maata kussakin tapauksessa ilmennei­ den asianhaarojen perusteella. Kysymys voi olla esimerkiksi työntekijään kohdistetusta loukkaavasta, nöyryyttävästä tai mitätöivästä käyttäytymisestä. Asianajaja Timo Jarmas Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä sanoo että kiusaamiseen kiinnitetään työpaikoilla enemmän huomiota nyt ja lisäksi ilmoituksia kiusaamisesta tai häirinnästä tehdään enemmän. Asianajaja Timo Jarmas Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä komppaa, että työpaikalla tehtävää häirintää on toki määritelty eri lähteissä hyvin kattavastikin, mutta lainsäädäntö on tältä osin hiukan sekava ja osittain hajallaan. ”Työpaikkakiusaamista koskevia asioita on koottu työ­ turvallisuuden alle tavalla, joka soveltuu huonosti käytännön ongelmien ratkomiseen.” Työterveyslaitoksen mukaan yli 100 000 palkansaajaa kokee Oikeudessa tavataan joka päivä olevansa kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Pit­ Jarmaksella itsellään on kokemusta useista työpaikkahäirintä­ kään jatkuneen kiusaamiskokemuksen kustannukset voivat her­ jutuista, jotka ovat menneet oikeuteen asti. Hänen mukaansa kästi nousta useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin. kiusaaminen työpaikalla tuskin on vuosien saatossa juuri lisääntynyt, mutta oikeussalissa tapauksia puidaan nyt entistä Ohutta yläpilveä? Lainsäätäjä on maalannut kiusaamisesta tilannekuvaa var­ hanakammin. ”Kiusaamiseen kiinnitetään työpaikoilla enemmän huo­ sin lavealla pensselillä. Työturvallisuuslain 8 §:n 1 momentin miota nyt ja lisäksi ilmoituksia kiusaamisesta tai häirinnästä mukaan työnantaja on ensinnäkin tarpeellisilla toimenpiteillä tehdään enemmän. Meillä viranomainen myös tutkii tapauk­ velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja ter­ set.” veydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otet­ tava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun ympäris­ Prosessit kuntoon! töön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liit­ Työnantajan kannalta olennaista on, että työpaikkakiusaami­ tyvät seikat. sen kitkemiseen liittyvät prosessit ovat talossa kunnossa – jos Vastaavasti työturvallisuuslain 28 §:ssä säädetään, että asiaa käsitellään oikeudessa, on hyvä pystyä näyttämään, jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydel­ että työnantaja ei ole välinpitämätön tai toimeton ongelmien leen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epä­ edessä. asiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan ”Selvästi eri organisaatioissa onkin tehty muutoksia tähän käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan suuntaan”, Jarmas kiittelee. Muutosta lienevät vauhdittaneet poistamiseksi. tietyt korkean profiilin kiusaustapaukset, jotka ovat keränneet Laissa ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty sitä, mil­ laista menettelyä voidaan pitää työturvallisuuslain 28 §:ssä kiitettävästi mediajulkisuutta. Julkisuuden myötä myös tietynlainen ”kiusaamiskortti” on tarkoitettuna ”häirintänä tai epäasiallisena kohteluna”. Myös­ noussut esiin. Tällöin esimerkiksi työntekijä, joka pelkää irtisa­ kään lain esitöissä ei tätä ole sen tarkemmin käsitelty. nomista, tekee pikavauhtia (perusteettoman) ilmoituksen työ­ paikkakiusaamisesta pelatakseen itselleen jatkoaikaa. Jarmas Linja tehdään käytännössä Lain ollessa hiukan epäeksakti, linjaa joudutaan vetämään 28 HR viesti 2/2017 myöntää, että näitäkin tapauksia esiintyy. ”Näppituntuma on, että niiden määrä on kasvussa.” n