HR viesti 2/2017 - Page 23

min perinteiseen inhimilliseen pääomaan liittyvät taustatekijät, kilön ”sisäistä” osaamista, vaan ne vaativat useiden toimijoi- kuten muodollinen koulutus ja ymmärrys ammattialasta Suo- den osallistumista ja yhteisen osaamisen määrätietoista kehit- messa. Vastaajat näkivät siis maahanmuuttajatyöntekijät osin tämistä. erilaisena ryhmänä, jonka osaamishaasteisiin tulisi puuttua Olennaista onkin kehittää samanaikaisesti organisaation ainakin jossain määrin eri tavoittein ja osin myös erilaisin kei- kollektiivista ja yksilöllistä osaamista. Kivijalkana ovat yksi- non kuin muun työväestön osaamispuutteisiin. löiden kyvyt ja tiedollinen osaaminen, mutta tuotteiden, pal- velujen ja ratkaisujen kehittäminen edellyttää kuitenkin myös Maahanmuuttajat tuovat uudenlaista yhteistä tiedonluontia erilaisissa verkostoissa. Työorganisaa­ osaamista ja tietotaitoa tioissa olisi hyvä huomioida tämä kompleksisuus ja kehittää HR-ammattilaiset toivat vahvasti esille, että maahanmuuttaja- kollektiivisia malleja osaamisen kehittämiseen. taustaiset työntekijät tuovat uutta osaamista suomalaiseen työ- elämään. Vastaajien useimmin mainitsema maahanmuutta- Monimuotoinen työpaikka hyödyntää jien organisaation tuoma uusi osaaminen liittyi ammatilliseen kaikkien osaamista osaamiseen, kuten it-taitoihin tai asiakaspalveluosaamiseen. Monimuotoisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen on yk