HR viesti 2/2017 - Page 20

”Riitoja tulee aina, mutta niitä pitää osata käsitellä.” Hei- dän mukaansa ajattelutavan muutos ristiriitojen sovittelun suh- teen on jo enemmän kuin hyvällä alulla kunnassa: ongelma- vyyhdin kimppuun voi käydä oivaltavasti ja osapuolia arvos- tavasti. ”Innostuksen siemen on nyt kylvetty, mutta prosessi jat- kuu”, Ojala kuvailee. Nurmen vetämän työryhmän vastuulla on hioa valmiiksi kunnan oma Sovunrakentaja-konsepti, jolta ” Arvostus ja kuulluksi tuleminen ovat ne kaksi asiaa ylitse muiden. odotetaan suuria. Aikanaan kentälle halutaan jalkauttaa kym- menkunta kunnan sisäistä sovittelijaa, joiden puoleen kääntyä hädän hetkellä. ”Meillä on työryhmässä seitsemän ihmistä eri toimialoilta. ”Myöskään mitään erityistä benchmarkia meillä ei ole ollut, vaan tämä on omista lähtökohdista ja vahvuuksista lähte- nyt prosessi”, Ojala toteaa. Yhdistävänä tekijänä on monipuolinen kokemus ristiriitatilan- teista”, Nurmi taustoittaa. Koulurauhaa Keskustelevaa otetta on pyritty tuomaan eri puolelle kuntaa Oman näköinen paketti jo aikaisemminkin. Esimerkiksi päiväkodeissa on muutettu toi- Ojalan mukaan on erityisen palkitsevaa, että isossa, 42  000 mintatapaa sekä lasten että aikuisten suhteen ajamalla uuden- asukkaan kunnassa on onnistuttu keräämään parhaat asian- laista dialogista mallia sisään. Kouluissa taas on menestyk- tuntijavoimat yhteen ja rakennettu jotain uutta. sellä käytetty valtakunnallista Verso-ohjelmaa vertaissovitte- ”Emme me ole pyörää keksineet, mutta uskomme että Nur- lussa. Vuodesta 2001 käytössä ollut konfliktinhallinnan työ- mijärven mallista voi olla hyötyä myös muille”, hän toteaa ja kalu on poikinut myös varhaiskasvatuksessa käytössä olevan lisää, että esimerkiksi muut KUUMA-kunnat ovat mallista kiin- MiniVerson. nostuneita. Ojalan ja Nurmen mukaan eri kunnilla voi hyvin- ”Aikuisen avulla tapahtuvasta vertaissovittelusta meillä on kin olla omanlaisiaan sovelluksia sisäisestä sovittelusta, mutta hyviä kokemuksia sekä kouluista että päiväkodeista”, Nurmi ihan vastaavaa pakettia ei ole tullut vastaan. toteaa. n 20 HR viesti 2/2017