HR viesti 2/2016 - Page 24

KUVA: BIXABAY ” Kulttuurimuutos lähtee aina liikkeelle johtamiskulttuurin muutoksesta. Ellei työntekijällä ja johdolla ole samat intressit, yhteisestä ”Jokainen työntekijä kertoo mielellään omasta työstään, taipaleesta voi povata vaikeaa. Kalliosalmi siteeraa Helsin- jos joku vain on siitä kiinnostunut. Ja kun työntekijä kokee, gin Sanomia (20.3.2016) muistuttaen, että kysymys on pitkälti että joku on kiinnostunut juuri minun työstäni ja pääsen itse valinnoista: sitä uudistamaan, aivan taatusti muutos menee sujuvammin ”Jos organisaation johto haluaa työntekijöitä, jotka ovat kuin ilman huomiointia.” aktiivisia, luovia, kantaaottavia ja proaktiivisia, niin silloin organisaation kulttuurin, toimintatapojen ja kaiken toiminnan Muuta kurssi, muutat kulttuuria pitää tukea tätä tavoitetta. Jos taas halutaan, että työntekijät Via Groupin toimitusjohtaja Tero J. Kauppinen näkee, että kult- ovat tottelevaisia ja sopeutuvia, tuetaan eri tavoin tällaisen kult- tuurimuutos lähtee aina liikkeelle johtamiskulttuurin muutok- tuurin toteutumista.” sesta. ”Oikeastaan muutosprosesseja ei tarvita. Muutat vain joh- Hiljaa rivissä? Aina organisaatiossa ei oikein edes tiedetä, millaista kommuni- tamista ja kulttuuri muuttuu”, Kauppinen kärjistää. Ennen kuin muutoksia voidaan viedä lävitse, tarvitaan kointia työntekijöiltä toivotaan ja odotetaan. Kalliosalmen mie- yhteinen tiedostaminen toimenpiteiden tarpeellisuudesta – lestä pahin tilanne on sellainen, jossa sanat ja teot ovat risti- yhteinen visio ja intentio, kokemuksen kautta syntynyt luot- riidassa eli työntekijöitä pyydetään tuomaan esimerkiksi ideoi- tamus. Jos porukka on riittävällä hartaudella ja laajuudella taan ja ajatuksiaan esiin – ja kun he sen tekevät, saavat he samoissa liemissä keitetty, yhteinen tahtotila on helpompi löy- osakseen välinpitämättömyyttä, pahimmillaan jopa piikittelyä. tää kuin silloin jos koko organisaatio on eripuraisten klikkien Kalliosalmi itse uskoo ns. Hawthorne-efektin nosteeseen työ- tilkkutäkki. paikoilla. Tällöin muutosta eteenpäin vievät tahot tulevat työnte- ”Huonosti toimivassa yhteisössä eri ryhmillä on omat kijöiden lähelle, mahdollisesti haastattelevat ja seuraavat työtä tavoitteet, johto ei uskalla kertoa tai haluaa manipuloida tai ja toimintaa. on egonsa vankina. Tällöin saavutusmotivaatio korvataan val- 22 HR viesti 2/2016