HR viesti 2/2015 - Page 65

VALMENTAJAN LÄSNÄOLO ARJESSA MOTIVOI TYÖNTEKIJÄÄ YKSILÖLLINEN MOVENDOSVALMENNUS TUO TULOKSIA TEKSTI: PAULA MÄKELÄINEN, ASIAKKUUSJOHTAJA, MOVENDOS OY Työhyvinvoinnin edistämiseen on olemassa roppakaupalla hyviä toimintamalleja sekä tasokkaita kouluttajia ja valmentajia. Työntekijätasolla uusien toimintatapojen omaksuminen jää kuitenkin usein rutiinien tai kiireen jalkoihin. Movendos on kehittänyt ratkaisuksi valmennusmallin, jossa tuki tuodaan tapaamisten väliin. Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva etävalmennus yksilö- tai ryhmätapaamisten välissä motivoi ja auttaa sitoutumaan valmennukseen. Tuettu valmennusjakso sekä konreettiset valmennustehtävät auttavat pysyvämpiin tulok- toksen yhteisvaikutusta: liikuntamäärä on kasvanut, ja nukku- siin. Etävalmennus toteutetaan selainpohjaisella Movendos minen sekä ruokailuvalinnat parantuneet. Lisäksi moni kokee mCoach -työkalulla, jonne valmentaja laatii työntekijän elä- saaneensa työkaluja työperäisen stressin lievittämiseen. mäntilanteeseen sopivan valmennussisällön. Väheksyä ei voi myöskään vapaa-ajan hyvinvoinnin vaiku- Kansainvälisen IT-yrityksen CGI:n Oxygen-ohjelma tukee tusta työhön ja päinvastoin: kokemusten perusteella Moven- henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia. Työssäjaksamista tue- dos-valmennuksen positiiviset yksilövaikutukset heijastuvat taan osana strategista liiketoimintaa. Syksyllä 2014 CGI pää- sekä työyhteisöön että perheeseen. tyi kokeilemaan Movendos-valmennusta paikallisena työhyvinvointitoimenpiteenä. Yritysjohdolle vaikuttavuuden seuranta ja mittarointi on tär- Valmennettava Marja Pesonen CGI:n Oulun konttorista on tyytyväinen saamaansa valmennukseen. Yhteydenpito valmentajan kanssa motivoi ja toi tukea muutokseen. Val- keää toimenpiteiden kohdentamisen kannalta. CGI:n henkilös- mennus ja omat havainnot tehtäviä kirjatessa auttoivat tun- töjohtajan Saara Lambergin mukaan positiivista palautetta on nistamaan omaan käyttäytymiseen vaikuttavia asioita. tullut paljon. Kaikkineen mukana on ollut noin 50 valmennetta- ”Minulla oli konkreettisia tavoitteita ja niihin sidottuja vaa Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yksiköistä. Valmen- vaihtelevia tehtäviä. Etävalmennuksen tukemana sain aidosti nukset ovat olleet 2–4 kk pituisia. muutettua tapoja arjessa. Muuten hyvätkin ajatukset olisi- ”Halusimme kokeilla Movendos-valmennusta, koska vat unohtuneet valmennustapaamisen jälkeen, kuten aiem- etsimme uusia ja tehokkaita toimintatapoja. Movendos-val- min on käynyt. Omaa edistymistä oli mukava seurata, ja mennuksessa mennään tueksi ihmisen arkeen. Siksi uskoimme Movendos-työkalun käyttö oli todella helppoa eri laitteilla”, Movendos-valmennusmallin vaikuttavuuteen ja pysyvämmän Marja Pesonen kertoo. muutoksen aikaansaamiseen”, Lamberg sanoo. Jatkosuunnitelmissa on toteuttaa ta