HR viesti 2/2015 - Page 58

SITEERATEN SELKÄRANKA Palstan aiheena on työterveys. Katsaus tulevaisuuteen: Työelämä vuonna 2025 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Työelämä 2025 -katsaus kuvaa työn ja työelämän muutosta seuraavien kymmenen vuoden aikana työsuojelun ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Katsauksen tarkoituksena on ennakoida tulevaisuuden työelämää ja auttaa varautumaan siihen tekemällä suosituksia ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla työsuojeluhallinto voisi paremmin vastata ajoissa tulevaisuuden haasteisiin. Työsuojeluhallinto arvioi ja priorisoi toimenpide-ehdotusten toteuttamisen muun muassa toimintasuunnitelmien ja runkosuunnittelun yhteydessä tarpeen mukaan. Katsauksessa tarkastellaan työelämää kattavasti: siinä analysoidaan, millaisia töitä vuonna 2025 tehdään ja keitä työntekijät ovat, sekä arvioidaan työntekijöiden terveyttä, työturvallisuutta sekä työ- Työhyvinvoinnin edistäminen, työkyvyttömyyden vähentäminen ja työterveysyhteistyö hallitusohjelmaan hyvinvointia ja uusien teknologioiden vaikutuksia työ- Työterveyslaitos esittää tule- tien perusteella. hön. Työelämä 2025 -katsaus on kirjoitettu siten, että siinä tarkastellaan kehitystä vuodesta 2025 taaksepäin. Kirjoittajat ovat asettaneet itsensä vuoteen 2025 ja valinneet sen tulevaisuuskuvan, joka heidän mielestään on todennäköisin nykyisten kehityssuun- vaan hallitusohjelmaan kol- Katsauksessa esitetyt näkemykset eivät perustu mea työelämän kehittämi- yksittäisiin lähteisiin, vaan laajaan kirjallisuusselvityk- sen painopistettä. Työhyvin- seen, useisiin erillisiin kirjoituksiin ja taustamuistioihin, vointi on turvattava muut- keskusteluihin, seminaareihin, workshopeihin, työsuo- tuvassa työelämässä. Työ- jeluosaston henkilökunnan kuulemisiin ja kirjoittajien kyvyttömyyden vähentämi- omiin näkemyksiin. seksi tarvitaan yhteiset tal- Työelämä 2025 -katsaus. Työelämän ja koot. Pienten yritysten työ- työympäristön muutosten vaikutukset työsuojeluun ja hyvinvointia parannetaan työhyvinvointiin. Helsinki 2015. 57 s. tehostamalla työterveysyhteistyötä, jonka tueksi voidaan kehittää digitaalinen toimintamalli. 56 HR viesti 2/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:16 ISSN-L 2242-0037 ISSN 2242-0037 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-00-3573-0