HR viesti 2/2015 - Page 48

OMNIA KEHITTÄÄ MUUTOSJOHTAMISTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: OMNIA Espoon seudun koulutuskuntayhtymällä Omnialla on juuri nyt meneillään laaja hanke, jossa haetaan muutosta elinikäisen oppimisen mahdollisuuksiin ja uusiin innovatiivisiin koulutusratkaisuihin. Hyviin tavoitteisiin pyritään tarkoin harkitulla muutosjohtamisella. Omnia on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, jonka opiskelijoina on vuosittain 10 000 ammattiin opiskelevaa sekä 30 000 työväenopistossa opiskelevaa nuorta ja aikuista, lisäksi oppijoita on aikuislukiossa, nuorten työpajoilla ja InnoOmniassa. Koulutusyhtymän palveluksessa on noin 850 henkilöä sekä lisäksi tuntiopettajia. Omnian pääomistajia ovat Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta. Hallintojohtaja Riikka-Maria Yli-Suomun mukaan nykyinen muutosprosessi lähti liikkeelle siitä, että Omnia uudisti strategiansa 2013. ”Johtoryhmä johtaa strategian kehitystyötä, ja esimiehet johtavat nyt muutosta käytännössä. Myös henkilöstöä on pidetty ajan tasalla ja otettu heitä mukaan suunnitteluun”, Yli-Suomu täsmentää. Esimiehille lisää tukea ja koulutusta Omnian uuden strategian tavoitteisiin kuuluu innovatiivisten oppimisratkaisujen tuottaminen. Strategiaan kuuluu myös esteiden poistaminen elinikäiseltä oppimiselta. Elina Oksanen-Ylikosken mielestä muutos tuo uusia innovatiivisia koulutusratkaisuja. Yhtenä osana muutosprosessia Omnian koulutuskuntayhtymän toimintaan on tullut mukaan sekä Espoon aikuislukio että Asiat foorumeille Espoon työväenopisto. Organisaatiomuutos toteutettiin vuo- Kun uusi strategia oli selkeytetty, määritettiin keskeiset strate- denvaihteessa 2014–2015. ”Toiminnallinen muutos vie vielä giset ohjelmat, kuten henkilöstöohjelma. ”Omnian henkilöstö- aikaa. Espooseen rakentuu täysin uudenlainen koulutuskes- ohjelma valmistui vuosi sitten, ja nyt sitä toteutetaan. Keskei- kittymä, ja se edellyttää johtamiselta monenlaisia asioita”, siä seikkoja henkilöstöohjelmassa ovat sujuva työ, johtamisen Omnian viestintä- ja kehittämisjohtaja Elina Oksanen-Ylikoski kehittäminen sekä henkilöstön osallistuminen ja osallistami- arvioi. nen”, sanoo Yli-Suomu. ”Toisaalta on haasteellista viedä asioita kokonaisuutena Henkilöstöasioita on käyty läpi esimies- ja henkilöstö- eteenpäin. On pohdittava johdon koulutusta ja henkilöstön foorumeissa. ”Esimiehille järjestetään kuukausittain koulutuk- osallistamista.” sia ja aamukahvitilaisuuksia. Koko henkilöstön kanssa käy- Muutosjohtamiseen on Omniassa haettu näkökulmia hen- dään puolen vuoden välein läpi ajankohtaisia asioita, kuten kilöstön lisäksi opiskelijoilta ja eri sidosryhmiltä. ”Kyse on pal- taloutta, rakennemuutoksia ja työyhteisöpalautteita”, Yli- jolti myös toiminnan suunnittelusta. Asiat lähtevät siitä, että Suomu selvittää. kerätään palautetta työyhteisöltä ja haetaan kehittämiskoh- Esimiesfoorumit on suunnattu Omnian 70 esimiehelle. teita. Sitten asiat puretaan johtoryhmässä ja ne otetaan suun- ”Foorumeilla on käyty läpi muun muassa aktiivisen tuen mal- nittelun taustalle.” lia, henkilöstön työssä jatkamista, työlainsäädäntöä, kehitys- 46 HR viesti 2/2015