HR viesti 2/2015 - Page 46

EI VALMIIKSI PURESKELTUJA VASTAUKSIA TEKSTI: SALLA KOIVU KUVAT: PETRI ANTTILA Nina Nissilä on ennen kaikkea ihmisten, ei asioiden johtaja. Tiedon eläkeliiketoiminnan johtaja Nina Nissilä aloitti työnsä muutoksen keskellä. Miten hän johtaa henkilöstöään kohti uudenlaista tapaa toimia? ”Voi sanoa, että eläkeala on jatkuvassa muutoksessa – ja se tekeekin siitä niin loputtoman kiinnostavaa”, selittää Nina Nissilä hymyillen. Suurten ikäluokkien eläköityminen ja teknologian murros tar- yhteisyrityksissä tai niitä edeltäneissä organisaatioissa. Orga- koittavat muutosta myös eläkealalla. Palvelut tulee tuottaa nisaatioiden tapa toimia ja työskennellä ei aina ollut yhte- entistä tehokkaammin ja samanaikaisesti kansalaiset haluavat neväinen Tiedon mallin kanssa. ”Muutosta oli tehty jo jonkin yhä vaivattomampaa ja nopeampaa palvelua. Näihin vaa- aikaa, mutta käytännössä vasta samoihin tiloihin muutto käyn- timuksiin vastatakseen Tieto päätti uudistaa eläkeliiketoimin- nisti prosessin kunnolla”, Nissilä sanoo. “Nyt ihmiset käy- taansa. vät jo esimerkiksi lounaalla yli vanhojen yritysrajojen – se on Sen sijaan, että jokaisen eläkevakuutusyhtiön asioita hoidettaisiin omassa siilossaan, päätettiin perustaa eläkeosaamis- hyvä merkki.” Muutos herätti henkilöstössä monenlaisia ajatuksia. ”Innok- keskus: paikka, jossa eläkevakuuttamiseen liittyviä IT-palveluita kain porukka näki muutoksen mahdollisuutena: he iloitsi- hoidettaisiin keskitetysti. vat tilaisuudesta laajentaa omaa osaamistaan ja esimerkiksi “Eläkeosaamiskeskuksen tavoitteena on parantaa pal- yhteistyö Intian yksikön kanssa koettiin plussana CV:ssä. Suuri velujemme kustannustehokkuutta. Haluamme myös palvella osa henkilöstöstä oli odottavalla kannalla: he halusivat tietää, asiakkaitamme paremmin muun muassa tuomalla Tiedon laa- miten muutos näkyy heidän päivittäisessä työssään. Pieni osa jan osaamisen entistä helpommin heidän saatavilleen”, Nis- porukasta oli myös sitä mieltä, että nyt loppui viimeinenkin silä kertoo. Työntekijöille keskuksen perustaminen tarkoitti eri- into työnteosta.” tyisesti muutoksia toimintatavoissa. Lisäksi osan työtehtävät ja Nissilän mielestä muutoksen keskellä viestintä ja johta- vastuut muuttuivat. Konkreettisia toimintatapojen muutoksia toi mistyö ovat erityisen tärkeitä. “Kun johdetaan suurta joukkoa esimerkiksi yhteistyö Intian yksikön kanssa. Lisäksi henkilöstö ihmisiä, isojen linjojen pitää olla kunnossa. Mutta lisäksi jokai- Suomessa muutti yhteisiin työtiloihin. sen työntekijän kanssa pitää löytää hänen henkilökohtaiset jut- Keskeinen huolenaihe oli, miten uuden eläkeosaamiskeskuksen työntekijät saataisiin mukaan muutokseen. Monet olivat työskennelleet jopa vuosikymmeniä asiakaskohtaisissa 44 HR viesti 2/2015 tunsa. Jokaisen tulee kokea, että hänen tiedon tarpeensa on täytetty ja hänen huoliinsa on vastattu.” Tiedon eläkeosaamiskeskus halusi muutoksen läpivien-