HR viesti 2/2015 - Page 33

tännön toiminnaksi: ”Esimiehillä on oltava riittävät valmiudet joilla on edessään uudet työtehtävät tai kokonaan uusi työn- viedä muutosta eteenpäin, joten heitä on tuettava riittävästi. antaja. Kiperissäkin tilanteissa voidaan välttyä irtisanomisilta Avainsanoja tässä ovat selkeys ja johdonmukaisuus.” tai toiminnan keskeytymiseltä, jos löydetään osaamisen kehittämisestä oikeat työkalut.” Kaikki kanavat auki Eerola ja Kurjenpuu toteavat, että yritykset itse korosta- Keskeisimpinä menetelminä käytetään haastatteluja, vat vastuullista toimintaa ja haluavat varmistaa, että kaikki toi- workshoppeja ja erilaisia tutkimuksia ja kyselyjä – tarvitta- menpiteet hoidetaan tavalla, joka kestää lähemmänkin tarkas- essa myös simulaatiopelejä. Ratkaisukeskeinen valmentava ja telun. dialogimainen työote voi myös tulla kysymykseen. Päämääränä on kirkastaa jokaiselle työntekijälle uuden toimintamallin keskeiset kehityskohteet ja kriittiset menestys- ”Työnantajakuva on yhä tärkeämpi asia tänä päivänä ja ymmärretään, että myönteinen kuva ei synny itsestään, vaan sitä tulee tietoisesti rakentaa”, Kurjenpuu pohtii. tekijät. Näin varmistetaan muutoksen edellyttämä toiminta nyt ja tulevaisuudessa – mutta helppoa se ei ole. ”Yritykset etsivät uusia kilpailuedun lähteitä, joiden toivo- Uskalla tehdä yhdessä Vaikka suomalaisilla yrityksillä on tänä päivänä selkärankaa taan pitkällä tähtäimellä varmistavan liiketoiminnan jatkuvuu- ja kanttia seisoa periaatteidensa takana, Eerola ja Kurjenpuu den ja kasvun. Tämän yhtälön toteutuminen ei aina ole niin toivoisivat silti näkevänsä vähän enemmän uskallusta uudis- yksinkertainen asia”, Eerola myöntää. tuksiin. Etenkin silloin kun pitäisi ottaa henkilöstö laajalla rin- Emmy Kurjenpuu toteaa, että etenkin viestinnällä on suuri rooli muutoksen läpiviemisessä – ja että arjen vuorovaikutus koostuu pitkälti pienistä asioista, joihin kannattaa panostaa. tamalla mukaan muutosta tekemään, yrityksissä jäädäänkin empimään. ”Kuitenkin tutkimusten mukaan käytännön innovaatiot Viestintä myös hälventää epävarmuutta ja vie pohjaa vääriltä tulevat kentältä. Kentän ääni on saatava kuuluviin, ja siinä oletuksilta. Muutoksen tavoitteiden kristallisoiminen on oleel- Amiedulla on työelämän kehittämiskumppanina keskeinen lista viestinnän kaikilla tasoilla. rooli”, Eerola toteaa. ”Lisäksi monikanavaisuus on tulossa vahvasti työpaikoille, Kurjenpuu muistuttaa, että muutosvastarinnassa ei usein- mikä taas mahdollistaa sen, että eri oppimistyylit voidaan kaan ole kyse siitä, että kaikki vastustaisivat yhtenä miehenä ottaa paremmin huomioon.” kaikkea uutta – vaan enemmänkin siitä, että muutokseen sopeutuminen on pitkä prosessi ja että ihmiset ovat eri vai- Muutos tulee, oletko valmis? Emmy Kurjenpuu tietää, miten herkästä asiasta muutoksenhallinnassa on kyse. ”MuutosjohtamisLuotsi on tuote, joka kannat- heissa tuota prosessia. ”Siksi aika ja riittävä ennakointi muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi on tärkeää”, hän toteaa. taa ottaa käyttöön kun organisaatiossa tiedostetaan muutoksen tarve”, Kurjenpuu toteaa. ”Hallitulla muutosprosessilla turvataan toimintakyky niiden osalta, jotka jatkavat organisaatiossa. Ja myös niiden osalta, Lue lisää: www.amiedu.fi ja vaikuttavista asiakastapauksistamme: www.amicase.fi 2/2015 HR viesti 31