HR viesti 2/2015 - Page 32

ILMOITUS MYRSKYN SILMÄSSÄ MUUTOS VOI RAVISUTTAA VAHVAAKIN TALOA PERUSTUKSIA MYÖTEN – MUTTA HYVÄLLÄ JOHTAMISELLA TILANTEESTA SELVITÄÄN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: MALLA JUUMA Tiukassa taloudellisessa tilanteessa monessa organisaatiossa alkaa myllerrys, mutta muutosjohtamisessa ja -osaamisessa olisi kovasti parannettavaa. Tekesin viimeaikaisten tutkimusten valossa suomalaiset ovat sinänsä aika muutosmyönteisiä ja sitoutuneita oman työpaikkansa kehittämiseen – myös kansainvälisesti verraten. Muutoskielteisyyttä synnyttävät etupäässä huonosti johdetut muutokset. Vaativien toiminnan ja organisaation muutosten edellyttämää osaamista ja niiden kokonaisvaltaista hallintaa olisi parannettava niin, että ihmiset pystyvät kokemaan uudistukset uhkien sijasta entistä enemmän mahdollisuuksina. Avainasiakaspäällikkö Ilkka Eerola ja Muutosvalmennus- tuetaan määrittelemällä, mitä osaamista tavoiteltava muutos yksikön koulutuspäällikkö Emmy Kurjenpuu Amiedusta tietä- merkitsee, ja miten muutoksesta saataisiin viestinnällisin kei- vät, että muutos koskettaa yleensä organisaation kaikkia osa- noin mahdollisimman läpinäkyvä prosessi”, Eerola kuvailee. alueita: henkilöstöä ja osaamista, prosessien ja toimintamallien kehittämistä, asiakkaita, taloutta sekä tarvittavia tietojär- Katse eteenpäin jestelmäratkaisuja. Eerolan mukaan ennakoivasti toimiminen on tässä konseptissa ”Asiakastarpeen pohjalta lähdimme pari vuotta sitten poh- aivan keskeinen asia: Amiedun kokemuksella on mahdollista timaan konseptia, jolla voisimme entistä paremmin tukea ennakoida muutoksen mukanaan tuomat miinat ja kipupisteet asiakkaidemme muutoksen hallintaa”, Eerola toteaa. Ideoita ja varautua jo ennakolta niiden eliminoimiseen. ja ajatuksia sparrattiin yhdessä asiakkaiden kanssa ja lopulta MuutosjohtamisLuotsi näki päivänvalon.  ”Muutoksesta täytyy käydä avointa keskustelua ja sen pohjalta priorisoida ne toiminnan osa-alueet, jotka suunnitelmallisesti viedään läpi.” Eerola neuvoo, että muutoksen hans- Hallitse muutos paremmin kaamisessa on fiksua pilkkoa urakka sopivan kokoisiksi pala- Eerola kertoo, että kyseessä on kehittämistyökalu, jonka tavoit- siksi, vastuuttaa, aikatauluttaa sekä seurata ja tukea, että teena on tukea hallittua muutoksen johtamista. ”Muutosjoh- homma hoidetaan maaliin. tamisLuotsi perustuu kokonaisvaltaiseen käsitykseen asiak- ”Tärkeää on, että kaikilla on yhtenäinen käsitys muutoksen kaan tilanteesta ja muutoksen tavoitteista. Tämä onnistuu vain tavoitteista ja siitä, mitä se merkitsee organisaatiolle ja yksi- siten, että mennään organisaation ytimeen mahdollisimman lölle – minulle.” syvälle”, hän kuvailee. Irtisanomiset ja tästä johtuva organisaation uudelleenstruk- Tavoite kirkkaana mielessä turointi ovat niitä ei-toivotuimpia muutoksia, mutta uusi työkalu Mutta mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa käytännössä? Eerola on hyödyllinen myös esimerkiksi silloin, kun uutta strategiaa kertoo, että MuutosjohtamisLuotsi toteutetaan Amiedun asian- jalkautetaan, uutta tietojärjestelmää ajetaan sisään tai kun tuntijoiden ja organisaation avainhenkilöiden yhteistyönä. fuusio kolkuttelee ovelle. ”Toimimme niin, että ensin selvitetään mikä toiminnassa käytännössä muuttuu suhteessa nykyiseen, ketä muutos koskee ja mitä pitää tehdä, jotta tavoiteltu tulevaisuus saavutetaan. ”Prosessi alkaa keskusteluista ylimmän johdon kanssa – ensin täytyy kirkastaa tavoite eli miettiä tarkkaan, mihin tähdätään ja mitä ollaan lähdössä hakemaan.” Kun muutosta organisaatiossa toimeenpannaan, erityi- Tämän pohjalta luodaan toimenpidesuunnitelma, jonka avulla sen tärkeässä roolissa ovat esimiehet. Esimiesten vastuulla on muutos viedään läpi” Toimenpidesuunnitelman toteuttamista yhdessä työntekijöidensä kanssa konkretisoida muutos käy- 30 HR viesti 2/2015