HR viesti 2/2015 - Page 16

”Oleellinen osa työtä on systemaattisuus, faktojen ana- oman roolinsa suhteessa muutokseen. Joiltakin se sujuu luonnostaan, toiset kaipaavat enemmän ohjausta. lysointi ja datan hyödyntäminen tulevaisuuden potentiaalia ”Väistämättä isossa talossa tarvitaan prosessejakin, mutta arvioitaessa. Samaa osaamista viedään myös asiakkaille hyödynnettäväksi heidän kehityssuunnitelmiensa tueksi. Koska omiin joukkoihin panostetaan niin paljon ja määrätietoisesti, tuntuisi oudolta, että pomot haalitaankin sitten jostain muualta”, Haukkovaara toteaa. ”Tärkeintä on halu ja kyky tehtävään. Tyypillisesti meillä löytyy johtajia talon sisältä, ideana on antaa tilaa ihmisille.” ” Työstään Onnistumisen eväät innostuneet Kun vapautta ja vastuuta annostellaan ihmiset eivät pala ilmassa ilman tiukkoja karsinoita ja rooli- loppuun. tuksiakin. Mutta kuinka vaativa temppu sitten tehdään käytännössä? Haukkovaara mutta myös ulkopuolelta rekrytoidaan.” Haukkovaaran puhuessa IBM:n arvoista kaksi asiaa selvästi korostuu: luottamus ja henkilökohtainen vastuu. Toimitus- sopivassa suhteessa, kaikki pallot pysyvät nimeää ykkösasiaksi sisäisen motivaation. ”Isossa yhtiössä voi aina ajatella, että minä en voi vaikut- johtaja vakuuttaa, että talossa on matala hierarkia, eikä val- taa yhtään mihinkään. Tämä on kuitenkin pitkälle asennekysy- lan ja vastuun suhdetta pyritä aina edes kovin eksaktisti mää- mys.” rittämään. ”Ei meillä ole kaiken kattavaa kontrollia, vaan toimimme Haukkovaara kertoo Filosofian Akatemian tutkimuksesta, jonka mukaan IBM:läisten sisäinen motivaatio on kovassa moniulotteisessa matriisissa.” Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kurssissa paljolti sen takia, että työntekijät kokevat saavansa kun toiminnassa tarvitaan suunnanmuutos, henkilöstölle selvite- tilaa toteuttaa itseään. Samalla on paljastunut myös kohtia, tään mitä pitää tehdä ja miksi – ja kaikki ikään kuin hakevat jotka kaipaavat huomiota ja joissa pitää vielä tehdä töitä 14 HR viesti 2/2015