HR viesti 2/2015 - Page 30

KOLUMNI Kirjoittaja on tuore Caleidocons Oy:n partneri Partner, Caleidocons Oy ja HR alan kokenut ammattilainen. www.caleidocons.com Hänen missionsa on osoittaa käytännön työllä, että HR tuottaa liiketoimintahyötyä ja lisäarvoa organisaatiolle niin, että työnantaja ja työntekijä voivat kummatkin hyvin. Vapaa-ajalla Piian löytää Lohjan mökiltä, pianon ääreltä tai liikunnan parista. VALLAN PAINEET Napoleon on todennut: ”Rakastan valtaa. Mutta rakastan sitä elämäänsä kuin vältellä epämukavuusalueita. Vaikka epämu- taiteilijana. Rakastan sitä kuten muusikko rakastaa viuluaan, kavuusalueelle meno lisää stressiä, sitä voi oppia hallitsemaan sitä miten hän saa sillä aikaan ääniä, sointuja ja harmo- itsetuntemuksella ja oikealla asenteella. Stressistä ei tarvitse nioita.” päästä kokonaan eroon, riittää kun muuttaa suhtautumista- Johtamista verrataan usein orkesterin johtamiseen ja paansa siihen. Kun muutat asennettasi stressiä kohtaan, muu- miten johtaja saa porukkansa soimaan yhteen. Johtajan työ- tat samalla kehosi stressireaktiota. Onko käyttäytymismallisi hön liittyy aina valta ja vallankäyttö. Asioita, joihin ihmisten muutoksessa tai painetilanteessa mennä sitä kohti vai vetäy- suhtautuminen on ristiriitaista. Valtaa tarvitaan ja tavoitellaan. tyä? Valtaan liittyy ylpeyttä ja ihailua, mutta myös väärinkäyttöä. Caleidocons yhteistyökumppaneineen on viimeistele- Vallalla kontrolloidaan resursseja, tehdään päätöksiä ja halli- mässä uniikkia palvelua, jossa mitataan paineensietotapaa, taan seurauksia. Valta muuttaa ihmisten käytöstä ja ohjaa toi- ja joka lisää itsetuntemusta. Yhdistettynä coachaukseen osal- mintaa. Tästä syystä vallankäyttöön tulee liittyä paljon vas- listuja oppii valmistautumaan paremmin kriittisiin painetilantei- tuuta ja osaamista. siin. Odotamme innostuneina palvelun vaikuttavuustuloksia. Valtaan liittyy myös haavoittuvuus. Hyvä ihmisjohtaja Uusin aivotutkimus ja neuroleadershipin opit ovat tiiviisti on aito ja osaa laittaa persoonansa peliin inspiroidakseen mukana Caleidoconsin tulevaisuuden työn ja johtamisen kehit- ja innostaakseen joukkojaan. Hänen on yhtä viisasta välillä tämisessä. Aivot ovat sosiaalinen elin ja ihminen haluaa tun- ottaa etäisyyttä asioihin ja katsoa kokonaisuuksia osatakseen tea kuuluvansa arvoihinsa sopivaan työyhteisöön. Luottamus tehdä hyviä päätöksiä. ja hyvä yhteistyö lisäävät tuloksellisuutta ja kilpailukykyä kai- Osallistuin eMBA tutkintoa tehdessäni Stanfordin yliopistossa professori Richard Coxin osallistavaan ja erittäin vaikut- kissa organisaatioissa. Näiden tärkeiden asioiden takana on organisaation johtamiskulttuuri valtarakenteineen. tavaan Power & Influence -kurssiin. Coxin tausta löytyy näyt- Työn merkityksellisyys, siinä koettu arvostus ja vaikutus- telemisestä, joten tiesin että nyt ei katsella diasulkeisia, vaan mahdollisuudet lisäävät organisaatioon sitoutumista. Hyvä joh- kaikki joutuvat pistämään itsensä peliin. Astelin U-kirjaimen taja luo kulttuurin, rakenteet ja rutiinit, ja ylläpitää tilaa, jossa muotoiseen ryhmään aamulla kouluaikaisia pakkonäyttelemi- muut voivat kukoistaa ja löytää yhteisen tulevaisuuden. On tär- siä ja esitelmiä kauhulla muistellen. Mutta kun ihminen haluaa keää, että johtaja pitää myös hyvää huolta itsestään ja antaa kehittyä, h