HR viesti 2/2013 - Page 50

auttaa työtovereitani ja organisaationi toimintaa? Toista ei voi tutkimaan omaa ilmaisuaan ja sen vaikuttavuutta sekä havaitse- muuttaa, joten muutos lähtee aina itsestä. On tärkeää oppia maan omat mahdollisuutensa viestijänä. Koulutus myös paran- ymmärtämään, että toisen tyrmäämisen ja hyökkäävän käytök- taa työyhteisön yhteishenkeä ja ryhmätyötaitoja. sen taustalla on pelkoja ja epävarmuutta. Kun tyrmäämme toi- Onnistumiset energisoivat, motivoivat ja innostavat kehitty- sen, meidän itsemme ei tarvitse muuttua. Tyrmääminen on pa- mään lisää. Rainio onkin huomannut, että koulutuksista saadut positiiviset kokemukset vetävät ihmi- ras tapa pitää itsensä turvas- siä takaisin improvisaation ja draa- sa”, Stirkkinen sanoo. ”Tavoitteena on antaa osallistujille Vuorovaikutuksen pelikenttä konkreettisia työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.” ”Jotkut tulevat uudelleen koulutuksiin. Toiset taas osallistuvat pidemmälle draamakurssille. Par- Omnia aikuisopiston viestintä- haimmillaan koulutuksessa havaitut ja draamakouluttajalla sekä teatteripedagogian lisensiaatilla Elina Rainiolla on Stirkkisen man pariin. omat vahvuusalueet otetaan käyttöön myös arjessa.” tavoin pitkä kokemus improvisaatiosta. Hän alkoi pitää improvisaatioesityksiä jo 80-luvun lopulla rahoittaakseen opintojaan. Arjen pattitilanteet syyniin Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt laaja-alaisesti toi- Omnian järjestämien koulutusten ja työpajojen pituudet vaih- mintaoppimisen ja työyhteisöjen sekä ryhmien valmentajana. televat päivästä puoleen vuoteen. Tarjolla on esimerkiksi tyhy- Uransa alussa Rainio hyödynsi amerikkalaisen Viola Spolinin päiviä ja pitkiä asiakaspalvelukoulutuksia. Omnia on muka- metodeja, mutta myöhemmin 90-luvulla tutuksi tuli myös Keith na myös EU-rahoitteisessa Taika II -hankkeessa, jonka tavoittee- Jonhstonen kehittämä improvisaatiokoulutus. na on kehittää työelämän laatua ja innovaatiokyvykkyyttä tai- Omniassa Rainio aloitti muutama vuosi sitten. Aikuisopis- teen keinoin. Omnian asiakaspalvelukoulutuksen yksi erikoisuus on to oli jo pitkään satsannut taidelähtöisiin koulutuksiin ja improvisaatio otettiin tuolloin osaksi yrityksille tarjottavaa koulutuspa- Forum-teatteri, joka pohjaa tilaajan omiin aiheisiin ja tarpeisiin. lettia. Nykyisin Omnia räätälöi Stella Polariksen tapaan koulu- Arjen ja työyhteisön pattitilanteisiin liittyvät aiheet kerätään ti- tuksia, joissa ratkotaan yritysten viestintähaasteita pari- ja ryh- laajalta työpajoissa, ennakko- tai ryhmähaastattelulla. Näistä mäharjoitusten sekä simulaatioiden avulla. Tehtävien päätteeksi aiheista kouluttajat muokkaavat kohtauksia, joita he esittävät ja osallistujien tuntemukset käydään porukalla lävitse. joita tutkaillaan ja ohjataan yhdessä yleisön kanssa – Foorumi- ”Läpikäyntivaihe on tärkeä, jotta viestintätilanne voidaan na. analysoida kunnolla ja harjoituksesta myös opitaan. Tehtävää Foorumeissa katsojat voivat antaa näyttelijöille ohjeita, joi- purettaessa pohditaan, miten omaa paria on osannut kuunnel- den mukaan esitys etenee ja rohkeimmat voivat myös tulla ko- la ja miten häntä on auttanut kertomaan asiansa. Vuorovaiku- keilemaan rooleissa vaikuttamista. Aiheina voivat olla esimer- tus on yhteinen pallokenttä, jossa voi antaa kaverille myös hy- kiksi kiire, vallankäyttö tai työn rajaaminen. viä syöttöjä”, Rainio kuvailee. Rainio näkee improvisaatiokoulu Z