HR viesti 1/2018 - Page 50

Palstan aiheena on työterveys. Pitkillä päivillä on hintansa – asiantuntijat tarvitsevat palautumista Asiantuntijan työhön käyttämän ajan pidenty- aamulla vaikuttavat pidentävästi seuraavan minen heikentää hyvinvointia. Tämä käy ilmi päivän työaikaan. Vastaavasti pidempi työ- Työterveyslaitoksen tutkimuksesta, jossa selvitet- aika heikentää seuraavan yön unen laatua ja tiin asiantuntijoiden työaikojen yhteyttä työhön aamun vireyttä”, kuvaa Annina Ropponen. ja hyvinvointiin. Työterveyslaitos suosittelee, että asiantuntijatyötä tekeville tarjotaan työs- Vapaa-ajalle ja levolle varattava sään tukea ja koulutusta ajanhallintaan. Erityi- riittävästi aikaa sen tärkeää tämä on esimiestehtävissä oleville. Tutkimushankkeen perustella Työterveyslaitos ”Asiantuntijoiden työpaikoilla on hyvä sopia suosittaa asiantuntijoiden työhön käyttämän yhteisistä käytännöistä liittyen tavoitettavuu- ajan tekemistä näkyväksi. Vapaa-ajalle, palau- teen, tehtävien kiireellisyyteen ja ajankäytön tumiselle ja levolle on jäätävä riittävästi aikaa. tarkoituksenmukaisuuteen. Esimerkiksi voidaan Työskentely on suositeltavaa jaksottaa niin, sopia, että välillä on aikoja, jolloin työntekijän että iltaisin jää vapaa-aikaa ja rauhoittumisai- tulee olla nopeammin tavoitettavissa. Tämän kaa ennen yöunille käyntiä. Unelle on varat- vastapainona sitten taas on kiireettömäm- tava riittävästi aikaa. piä jaksoja”, valottaa Työterveyslaitoksen van- hempi tutkija Annina Ropponen. Myös asiantuntijat tarvitsevat työaikasuojelua Suurin osa asiantuntijoista kokee Hankkeen yhteistyökumppanina toiminut Suo- työnsä edellyttävän jatkuvaa men Ekonomit sai tutkimustuloksista tukea työ- tavoitettavissa oloa aikanäkemyksilleen. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että esimiesase- ”Työaikojen selkeä vaikutus hyvinvointiin massa työskentely pidentää työaikaa. Asian- kannattaa ottaa vakavasti. Tutkimus vahvistaa tuntijoista 79 prosenttia kokee työnsä edellyt- näkemystämme siitä, että asiantuntija- ja esi- tävän jatkuvaa tavoitettavissa oloa ja yli puo- miestyötä tekevien tulee ehdottomasti olla jat- let pyrkii reagoimaan sähköposteihin välittö- kossakin työaikalain soveltamisalan piirissä. mästi. Myös he tarvitsevat työsuojelua työaikojen Älypuhelimen käyttö pidentää työaikaa ja heikentää hyvinvointia. Sitä vastoin mahdolli- suus vaikuttaa työpäivän alkamis- ja loppumis- aikoihin lisää hyvinvointia. Myös työn imu, hyvä fiilis ja kokemus työn merkityksellisyydestä edesauttavat hyvinvointia ja lyhentävät työhön käytettyä kokonaisaikaa. osalta”, sanoo Ekonomien yhteiskuntasuhde- päällikkö Riikka Mykkänen. Lisäksi Ekonomit pitää tärkeänä asiantun- tijoiden mahdollisuutta vaikuttaa omiin työ- aikoihinsa. ”Yhä enemmän 24/7 -logiikalla toimiva yhteiskunta aiheuttaa paineita työaikojen ”Huono uni ja palautuminen sekä työajan osalta. Paineista selvitään parhaiten, kun työn- pituus muodostavat noidankehän. Edeltävän antajat ja työntekijät yhdessä sopivat paikalli- yön huonompi unen laatu tai heikompi vireys sesti joustavista työaikakäytännöistä. Asiantun- 50 HR viesti 1/2018