HR viesti 1/2018 - Page 45

Polkemalla voit auttaa Harrastatko hyötyliikuntaa? Taitatko työmatkasi pyöräillen? Ilmoita työpaikaltasi joukkue Kilometrikisaan! Hyvää vointia ja iloista mieltä Samalla voitte tehdä hyvää lahjoittamalla Punaisen Ristin Ketjureaktio-keräykseen. Lahjoitusvarat käytetään Syyrian sodan uhrien auttamiseen. Ketjureaktioon osallistuneet pyöräilijät keräsivät vuonna 2017 yli 66 000 ¤ Toimi näin: 1 Ilmoita joukkueesi Kilometrikisaan maaliskuun alusta alkaen osoitteessa kilometrikisa.fi. Kilometrikisan laskuriin voitte merkitä poljetut kilometrit ja seurata joukkueen menestystä. Jokainen matka lasketaan Kilometrikisassa tulokseen saa merkitä myös vapaa-ajalla ajetut kilometrit. Enemmän pyöräilyä – enemmän tukea avustustyölle! 2 Ilmoita samalla joukkue Ketjureaktioon. Ketjureaktiossa joukkue lahjoittaa poljettujen kilometrien mukaan varoja Punaisen Ristin avustustyöhön. Lahjoituksen maksaa joko työnantaja tai joukkue itse. Tämän heLpommaksi auTTaminen ei TuLe! Lue lisää tai ota yhteyttä: punainenristi.fi/ketjureaktio eeva.arrajoki@redcross.fi tai 020 701 2274 SPR_Ketjureaktio_210x148_HR-Viesti.indd 1 Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Taidot Työhön -hankkeessa tutkittiin, miten laadukkaita johtamiskäy- ”Orwellimainen johtaminen meillä sujuu, eli seuranta ja 12.2.2018 16.45 valvonta”, heittää Maliranta. täntöjä Suomen teollisuuden toimipaikoissa on käytössä. Mika Malirannan ja tutkija Roope Ohlsbomin tekemän, syyskuussa Prosessi ratkaisee 2017 julkistetun tutkimuksen mukaan suomalaiset työntekijät Johtamiskäytäntöjen laatu myös vaihtelee merkittävästi teol- työskentelevät yleisesti ottaen hyvin johdetuissa yrityksissä. lisuuden toimipaikkojen välillä. Suurissa toimipaikoissa käy- ”Teollisuuden toimipaikkojen johtamiskäytännöt ovat ver- tetään parempia johtamiskäytäntöjä kuin pienissä toimipai- tailun mukaan hyvää kansainvälistä tasoa. Erityisesti tuotan- koissa. Mutta tässä tulee mielenkiintoinen tutkimushavainto: non seurannassa ja valvonnassa suomalaiset ovat ihan kan- suurten yritysten pienissä toimipaikoissa johtamiskäytännöt sanvälistä huippuluokkaa”, Maliranta toteaa. ovat paremmat kuin pienten yritysten pienissä toimipaikoissa. Amerikan kintereillä hyvät prosessit. Nämä prosessit ovat niin yhdenmukaiset, että Malirannan mukaan näyttää siltä, että olemme jonkin verran johtaminen on hyvää yhtä lailla yrityksen isoissa ja pienissä Yhdysvaltoja jäljessä, mutta Yhdysvallat onkin useiden tutki- toimipaikoissa.” ”Silloin kun tuotantoa on paljon, toiminta vaatii tuekseen musten mukaan selvästi johtava maa johtamiskäytäntöjen laa- Havainto tuntuisi kertovan myös siitä, että vahva yrityskult- dussa. Vertailu Saksaan vahvistaa edelleen käsitystä, että Suo- tuuri vaikuttaa – ja kirittää koviin tuloksiin – missä hyvänsä fir- men teollisuuden toimipaikkojen johtamiskäytännöt ovat kes- man lippu sitten liehuukin. kimäärin hyvät. ”Tämä on merkittävä havainto, sillä aikaisem- missa tutkimuksissa on todettu, että johtamiskäytäntöjen laatu Pääpaino tuotannossa on Yhdysvalloissa melko selvästi muita korkeampi”, Maliranta Mika Maliranta tähdentää, että tutkimuksessa on keskitytty tuo- huomauttaa. tantotoiminnan johtamiskäytäntöihin – liiketoimintaosaamisen Suomalaisten teollisuusyritysten johtamisen heikkoudet pii- monet tekijät ovat tarkastelun ulkopuolella. ”Tutkimuksen mitta- levät palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien käytössä. Näin tut- ritkin keskittyivät enemmän johtamiseen lattiatasolla kuin ylim- kimus tuntuisi vahvistavan stereotypiaa insinöörijohtajasta, män johdon strategisiin päätöksiin tai markkinointiin”, hän joka osaa numerot, mutta ei aina muista huomioida ihmistä. lisää. 1/2018 HR viesti 45