HR viesti 1/2018 - Page 41

haitta- ja vaaratekijöistä ja heidät on perehdytetty työhön, työ- Joissakin tapauksissa työnantaja voi olla velvollinen ilmoit- paikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä tamaan myös työntekopaikan ulkopuolella tapahtuneista tapa- käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä tur- turmista. Esimerkiksi, jos työntekijä matkustaa työtehtävänsä vallisiin työtapoihin, he myös osaavat toimia työpaikalla tur- vuoksi ja matkan aikana sattuu tapaturma, työnantaja voi olla vallisesti ja välttyvät todennäköisemmin työtapaturmilta. Pelkkä velvollinen tekemään ilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus voi syn- perehdytys ei kuitenkaan missään tapauksessa riitä, vaan tyä myös, jos tapaturma sattuu työhön liittyvän tavanomai- työnantajan on myös valvottava sitä, että työntekijöille annet- sen ruokailu- tai virkistystauon aikana työntekopaikan alueen tua ohjeistusta todella noudatetaan. läheisyydessä. Lisäksi ilmoitusvelvollisuuden alaisia tapatur- Hyvästä ennaltaehkäisystä huolimatta työtapaturmia mia voi sattua esimerkiksi työhön liittyvissä koulutustilaisuuk- saattaa aina silloin tällöin päästä tapahtumaan. Työnantajan sissa, virkistystilaisuuksissa, työterveyshuollon vastaanotolla tai tulee varautua myös onnettomuuksiin, jotta vahingot voidaan matkalla tällaisiin työhön liittyviin tilaisuuksiin. Useimmiten etä- näissä ikävissä tilanteissa minimoida. Työpaikalla on oltava työssä sattuneet tapaturmat eivät kuulu työnantajan ilmoitusvel- riittävä ensiapuvalmius ottaen huomioon työntekijöiden vollisuuden piiriin, ellei työnantaja ole järjestänyt tai määrän- lukumäärä, työn luonne ja työolosuhteet. nyt erikseen tätä suorittamispaikkaa työn tekemistä varten. Jos tapaturma pääsee sattumaan, siihen johtaneet tekijät Ilmoitusvelvollisuutta on rajattu siten, että ainoastaan kuo- on syytä selvittää tarkkaan, jotta vastaavat tilanteet osataan leman tai vakavan vamman aiheuttaneista tapaturmista, jotka jatkossa entistä paremmin ehkäistä. Tapaturmista ja vaara­ ovat tapahtuneet edellä käsitellyissä olosuhteissa, on ilmoi- tilanteista on myös tiedotettava työntekijöille, sillä virheistä on tettava. Työtapaturmista välittömästi aiheutuneet kuoleman­ mahdollista aina oppia. tapaukset harvemmin tuottavat tulkintaongelmia. Sen arviointi, onko kyseessä vaikea vamma, voi sen sijaan olla hankalam- Milloin työnantaja on velvollinen ilmoittamaan paa. Vaikeina on pidettävä sellaisia vammoja, jotka suurella työtapaturmasta työsuojeluviranomaiselle? todennäköisyydellä jäävät pysyviksi ja vaikeuttavat normaa- Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoimin- leja toimintoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pitkien lui- nasta (44/2006) annetun lain nojalla työnantaja on velvol- den murtumat tai leikkaushoitoa vaativat murtumat, aivovam- linen ilmoittamaan aluehallintoviraston työsuojelun vastuu­ mat, ­ruumiinosien menetykset, kuulon pysyvä heikentyminen alueelle ja poliisille työtapaturmasta, joka on aiheuttanut kuo- tai muu pysyvä vaikea terveydenhaitta tai hengenvaarallinen leman tai vaikean vamman. Työtapaturma- ja ammattitautilain tauti tai vioittuma. (459/2015) mukaan työnantajan on ilmoitettava työtapatur- Vammojen aste voi muuttua ajan kuluessa vakavammaksi mista myös vakuutusyhtiölle. Ilmoitus työtapaturmasta on teh- kuin se tapaturmahetkellä oli. Jos tapaturman sattuessa on tävä viipymättä. epäselvää, onko tapaturma syytä ilmoittaa, ilmoituksen teke- Työtapaturmat, joista työnantaja on velvollinen ilmoitta- minen on aina turvallisempi vaihtoehto kuin ilmoittamatta jät- maan, on määritelty tarkemmin työtapaturma- ja ammattitauti- täminen. Jos ilmoitus jätetään tahallaan tai huolimattomuu- laissa. Työtapaturmiksi katsotaan lähtökohtaisesti työssä työn- desta tekemättä, se työnantajan edustaja, joka on ilmoitus­ teon yhteydessä tapahtuneet tapaturmat. Varsinaisen työnteon velvollisuuden laiminlyönyt, voidaan tuomita työsuojelurikko- lisäksi myös luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun muksesta sakkoon. henkilöstön edustajan tehtävän hoidossa tapahtunut tapaturma Ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, lasketaan työtapaturmaksi. Työnantaja voi olla velvollinen poliisille ja vakuutusyhtiölle on tehtävä mahdollisimman ilmoittamaan myös työntekopaikan alueella tavanomaisessa nopeasti. Ilmoituksessa tulee kertoa muun muassa mitä tapah- toiminnassa kuten esimerkiksi ruokatunnilla sattuneista tapa- tui, milloin ja millaisia vammoja tapaturmasta aiheutui. turmista, vaikka vahingoittunut työntekijä ei tapaturmahetkellä olisikaan varsinaisesti työskennellyt. JUHA KUJALA ANNE PETÄJÄNIEMI-BJÖRKLUND Poliisi ja työsuojeluviranomainen tutkivat kaikki vakavaan vammaan tai kuolemaan johtaneet työtapaturmat. n JANI PITKÄNEN HEIKKI TUOMELA 1/2018 HR viesti 41