HR viesti 1/2016 - Page 57

OVATKO ORGANISAATIOSI JOHTAMISTAIDOT DIGIAJAN VAATIMUSTEN TASOLLA? Uusien ratkaisujen ja toimintamallien käyttöönotto sekä orga- Ohjelmassa paneudutaan strategiaan ja tavoitteisiin sekä nisaation valmiuksien kasvattaminen tämän päivän liiketoimin- muutosten läpivientiin. Koko ohjelman läpimenevänä teemana taympäristön vaatimuksiin vaatii myös johtajalta uudenlaista on digitaalisuuden vaikutus liiketoiminnan eri osa-alueiden osaamista. johtamiseen. Ohjelmassa korostuu mm. vuorovaikutuksen ja Digitalisaatio on jo organisaatioiden arkea. Onko enää verkostoitumisen merkitys, viestintä ja johtajan rooli verkossa, toimintoa, johon se ei olisi vaikuttanut? Huomio on kohdistunut eri digitaalisten ratkaisujen ja kanavien hyödyntäminen eri tar- järjestelmien käyttöönottoon, liiketoiminnan, palvelujen ja tuot- koituksiin, mittaristot toiminnan ohjauksessa, digitalisaation teiden kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin, asiakkuuden vaikutus työhyvinvointiin. Digiajan johtaja ‑ohjelma kehittää hallintaan ja henkilöstötyöhön. Mutta onko kaiken tämän joh- valmiuksia tulevaisuuden liiketoiminnan johtamiseen. Ohjelma tamiseen kiinnitetty huomiota? toteutetaan sekä Johtamisen erikoisammattitutkintona että tii-  Vastauksena tähän Rastor käynnistää Digiajan johtaja viinä valmennuksena. n ‑ohjelman, joka on suunnattu johtajille ja esimiehille, joiden vastuulla on joko koko organisaation tai sen osa-alueen johta- Käy tutustumassa: minen ja kehittäminen. www.rastor.fi/koulutukset-ja-tutkinnot/johtamiskoulutus 1/2016 HR viesti 55