HR viesti 1/2016 - Page 54

SELKÄRANKA Esimiehet tarvitsevat lisää tietoa työn ja muun elämän yhteensovittamisen järjestelyistä SITEERATEN Palstan aiheena on työterveys. kysely. Eniten käytettyjä yhteensovittamisen kei- Vain neljäsosalla työpaikoista tiedotus työn ja muun elämän järjestelymahdollisuuksista on hoidettu hyvin, osoittaa Työterveyslaitoksen työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille tekemä noja ovat työaikajärjestelyt, kuten liukuva työaika. Verrattuna 1,5 vuoden takaiseen tilanteeseen yhteensovittaminen on kehittynyt parempaan suuntaan kolmanneksella työpaikoista. Valtaosalla työpaikoista (n. 70 %) on työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntöjä olemassa, varsinkin työajan joustoja käytetään paljon, kertoo tiimipäällikkö Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta. Esimerkkejä joustoista ovat liukuma (65 %), työaikapankki (45  %), lomien säästäminen (67 %) ja lomarahojen vaihto vapaaksi (52 %). Kemikaali­turvallisuus NYT! toa yhteensovittamisen keinoista. 38 prosen- Työterveyslaitos on selvittänyt tilla työpaikoista esimiehille ja johdolle anne- suomalaisten työpaikkojen kemi- tuissa koulutuksissa ja tiedotuksessa työnteki- kaaliturvallisuuden tasoa vuonna jöiden tarpeet sovittaa yhteen työtä ja muuta 2015 kahdessa eri hankkeessa. elämää on huomioitu huonosti. Pienillä työpai- Hankkeiden tulokset julkaistaan koilla tarpeet on huomioitu paremmin kuin suu- alkuvuonna 2016. rilla.” Alustavien tulosten mukaan ”Esimiehet eivät kuitenkaan saa riittävästi tie- ”Tässä tuntuukin olevan vielä runsaasti käyt- työpaikkojen tietämys kemikaa- tämättömiä mahdollisuuksia parantaa työnte- liriskien arvioinnista ja hallin- kijöiden jaksamista ja työn tuottavuutta. Kun nasta on lisääntynyt, mutta joil- työntekijän ei tarvitse huolehtia kotiasioista lakin aloilla esiintyy edelleen työssä, hän voi keskittyä työhönsä ja hoitaa merkittäviä altistumisia. Esimer- sen tehokkaasti.” kiksi metalliteollisuus sekä palve- ”Kysymys on työkyvyn ylläpidosta. Ihmi- lusektori ovat aktivoituneet kemi- nen ja hänen elämäntilanteensa ovat kokonai- kaaliasioiden hoidossa ja kirivät suus, jossa työtä ei voi enää erottaa muusta kaiken aikaa kemianteollisuuden elämästä ja päinvastoin”, korostaa Toppinen-­ etumatkaa kiinni. Tanner. 52 HR viesti 1/2016