HR viesti 1/2016 - Page 51

KOLUMNI Simo Routarinne luova johtaja, vuorovaikutusmuotoilija IMPROVment oy www.improvment.fi ASIANTUNTIJAN NAAMIO: – INTENTIO, ILMAISU JA IMPAKTI! Stereotyyppiset odotukset poliittisen tai yritysjohtajan ilmai- käät kasvot ja niiden ilmaisemat vivahteet. Intentio on hyvä – susta eroavat jonkin verran toisistaan, ainakin suomalaisessa entä vaikutus, impakti? kulttuurissa. Poliittisen johtajuuden mukana tulee helposti ole- Eri konteksteissa koulutuksiini osallistuneet kiteyttävät, mikä tus pokerinaamasta, vakavasta ilmeettömyydestä. Esimerkiksi on pokerinaamaa pitävän kuuntelijan viesti puhujalle: ”Ei Alexander Stubb kavensi entistä letkeän hymyilevää ilmai­ voisi vähempää kiinnostaa, evvk.” Kun pohdinta jatkuu, syve- suaan noustessaan pääministeriksi. Yritysmaailmassa saat- nee yksimielisyys siitä, että puhuja stressaantuu, koska ei voi taa olla samansuuntaisia arkiajattelun stereotypioita johta- olla varma puheensa saamasta vastaanotosta, sillä naamio jan käyttäytymisestä, mutta todellisuudessa siellä näyttäisi peittää kaikki todelliset tunnereaktiot. Kuitenkaan kysyttäessä olevan tilaa joustavammallekin ilmaisulle, esim. Nalle Wahl- miksi pidät pokkaa, vastauksena en koskaan ole kuullut: ”Jotta roos tai Matti Alahuhta, kansainvälisemmin Steve Jobs tai ­stressaisin muita.” Eric Schmidt ovat usein valokuvissa ilmeikkään ja hassunkin näköisiä. Jos tarkastellaan ilmeettömän ilmaisun syitä, intentiota, Nonverbaalinen viestintä vaikuttaa varsinkin tunteiden tasolla huomattavasti voimakkaammin kuin verbaalinen, tästä on tehty lukuisia tutkimuksia. Siksi kannustavaksi tarkoitettu ver- voidaan todeta, että arkiajattelussa asiantuntijan usein odo- baalinen palaute, joka annetaan naama peruslukemilla, saate- tetaan käyttäytyvän asiallisesti ja vakuuttavasti, puhuvan sel­ taan vastaanottajan puolelta kokea jäätäväksi ja kylmäksi esi- keästi ja elehtivän säästeliäästi. Kasvojen tulisi pysyä perus- miestyöksi. Mutta tilanne on ainakin teoriassa helppo korjata: lukemilla ja kielen keskellä suuta. Ja pokkahan pitää tilan- anna pokkasi pettää! Paljasta tunteesi ja vapauta ilmaisusi. teessa kuin tilanteessa. Lisäksi aikuisuuden, itsehillinnän, Vuorovaikutuksessa stressin, epävarmuuden ja epäluotta- normaaliuden ja professionaalisuuden ihanteet ohjaavat muksen sijaan luottamuksen, rentouden ja turvallisuuden tun- ilmaisua tähän samaan niukkuuteen – lähes ilmeettömään teet ovat tärkeitä sujuvuuden kannalta. Siksi olisi hyvä olla kirk- pokerinaamaan. kaan tietoinen siitä, kenen turvallisuuden tunteesta ensisijai- Mikä pokerinaaman vaikutus, impakti, sitten on toisiin? sesti pitää huolta vuorovaikutustilanteessa: omasta vai toisen? Haukotus tunnetusti tarttuu helposti sosiaalisissa tilanteissa. Jos suojaat itsesi, pidät pokkaa etkä näytä tunteitasi – jos taas Peilisolumme ohjaavat meitä yhdenmukaistamaan käytös- tarjoat turvaa toiselle, näytät avoimesti ja rohkeasti tunteesi ja tämme, tahdoimmepa sitä tai emme. Lähes samalla tavalla annat ilmaisusi vapautua reagoimaan. pokerinaaman käyttäminen aiheuttaa peilaamista ympäris- Jotta vuorovaikutus erilaisissa konteksteissa, organisaa­ tössä, muutkin alkavat käyttäytyä asiallisemmin, varautu- tioissa ja hierarkioissa saataisiin sujumaan mahdollisimman kit- neemmin. Kun esimerkiksi asiantuntijaorganisaation esimies kattomasti ja tarkoituksenmukaisesti, olisi siis hyvä purkaa ole- kuuntelee alaisensa raportointia ilmeenkään värähtämättä tukset siitä, että intentio-ilmaisu-impakti -ketju olisi saumaton. ja ajattelee antavansa asiallisen ja kannustavaksi tarkoitetun Todellisuudessa intentio ja impakti ovat usein jopa päinvastai- palautteen, pokerinaamio peittää alleen liikkuvat ja ilmeik- set. n 1/2016 HR viesti 49