HR viesti 1/2016 - Page 46

Palstalla asianajotoimisto Evershedsin työoikeusryhmän osaajat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Organisoimme toimintaamme ja tehtäviämme kiksi yhteistoimintalain tai työsopimuslain mukaisia seuraamuk- yrityksessä uudelleen. Muutoksilla on myös sia. Yhteistoimintalain näkökulmasta keskeistä on muistaa, että henkilöstövaikutuksia. Kuinka voimme toteuttaa työnantaja ei saa tehdä mitään päätöksiä, joilla on henkilös- työntekijöiden työsuhteen ehtojen muutokset? tövaikutuksia, ennen kuin asioista on käyty asianmukaiset neu- Työntekijän työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa kolmella vottelut. Käytännön neuvottelutilanteessa keskeistä on huoleh- tavalla. Ensinnäkin on mahdollista sopia muutoksista neuvotte- tia asianmukaisesta dokumentaatiosta ja pitää sovintoneuvotte- lemalla niistä työntekijän kanssa. Toiseksi on mahdollista, että lut luottamuksellisina. työnantaja työnjohto-oikeuden (direktio-oikeus) perusteella yksi- Työnantajan työnjohto- eli direktio-oikeuden perusteella puolisesti määrää työsuhteen ehtojen muutoksesta. Kolman- muutoksia suunniteltaessa on olennaista hahmottaa, missä neksi on mahdollista muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti, määrin työnantaja voi yksipuolisesti päättää muutoksista. Työn- jos on olemassa muutoksen edellyttämä irtisanomis­peruste. antajan tulee tuntea työnjohto-oikeuden rajat. Työnjohto-oikeus Ensimmäinen ajatus suunniteltaessa yhtiön toimintoihin antaa työnantajalle oikeuden määrätä muun muassa työn muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia, on ryhtyä sopimaan sisällöstä, laadusta, työmenetelmistä, työntekopaikasta ja työ- niistä työntekijöiden kanssa. Työsopimussuhde on lähtökohtai- ajasta. Tilapäiset muutokset ovat lähtökohtaisesti sallittuja työn- sesti sopimusvapauden piirissä, ja työnantaja sekä työn­tekijä johto-oikeuden puitteissa. Pysyvät muutokset sen sijaan eivät voivat melko vapaasti sopia muutoksista työsuhteen ehtoihin, ole, jos kyseessä on sovittu tai olennainen työsuhteen ehto, jol- työtehtäviin, palkkaukseen ja työpaikkaan. Sopiminen työpai- loin yksipuoliset muutokset ovat mahdollisia vain irtisanomis- koilla onkin monesti suotuisin tapa edetä, ja asioiden sopi- perustetta vastaavalla perusteella. Olennaisen ehdon arviointi minen alentaa monesti riskiä myöhempiin riitautuksiin. Ennen on aina tapauskohtaista, ja arvioinnissa on merkitystä erityi- kuin asioista ryhdytään keskustelemaan, lainsäädännön aset- sesti työsopimuksen kirjauksilla ja työsuhteessa vakiintuneilla tama viitekehys ja esimerkiksi työaikalainsäädännön, työehto- ehdoilla. Olennaisiksi ehdoiksi katsotaan esimerkiksi palkka, sopimusten, yhteistoimintalain jne. asettamat rajoitukset on tie- muutos täysin toisenlaisiin tehtäviin, statuksen tai organisato- dettävä. Lisäksi on myös varauduttava siihen, miten toimia, risen aseman muutos sekä työskentelypaikan muutos toiselle jos työntekijä ei suostu sopimaan muutoksista. Keskeistä näiltä talousalueelle. Käytännössä lähinnä teknisluonteisia työsuh- osin