HR viesti 1/2016 - Page 45

DIGITALISAATIO MUOKKAA TYÖAJAN KÄSITETTÄ TEKSTI: TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Timo Jarmas on erikoistunut työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun. Hän toimii Eversheds Asianajotoimiston työoikeusryhmän vetäjänä. Timolla on pitkä kokemus työ- ja virkamiesoikeudellisista prosesseista yleisissä tuomio­istuimissa ja hallinto-oikeuksissa. Hänen asiantuntemuksensa kattaa yritystoiminnan uudelleenjärjestelyihin, yhteistoimintamenettelyyn, johtaja- ja työsopimuksiin sekä työehtosopimusten soveltamiseen ja vaihtamiseen liittyvät kysymykset. Hän neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita vaativissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Timo pitää koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä työoikeudesta ja hän kuuluu Edilex Pron asiantuntijaryhmään. Digitalisaatio eli teknologian tehokas hyödyntäminen jokapäi- määräysvaltaan perustuvat myös työajan tiukat seurantavelvol- väisten asioiden hoitamisessa haastaa yritykset. Tietotekniikka lisuudet. Työaikaluettelot ja työaikakirjanpidot tulee olla ole- mahdollistaa toimintojen huomattavan kehittämisen, mutta se massa, vaikka työtä tehdään asiantuntijana itsenäisesti sekä edellyttää yrityksiltä myös toimintatapojen muutosta. Proses- itseohjautuvasti ja usein myös asiakkaan luona tämän tarpeita sien digitalisoituessa ja palveluiden siirtyessä sähköiseen muo- noudattaen. Ainoastaan johtavassa asemassa tehty työ ja työ, toon työ on organisoitava uudella tavalla, mikä vaatii entistä jota tehdään kotona tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida enemmän työn johtamiselta. Työn pitää olla tuottavaa eikä pel- katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan jär- kästään työajan seuranta riitä. Työajassakaan määrä ei kor- jestelyä, on jätetty lain soveltamisalan ulkopuolelle. vaa laatua. Työaikalaki on tehty työntekijän suojelemiseksi. Suojelun Parhaimmillaan digitalisaation tuomat mahdollisuudet tarve ei ole poistunut, mutta tarpeen sisältö ei ole sama kuin parantavat yritysten kilpailukykyä ja pitävät ne mukana kehi- lakia sädettäessä. Työturvallisuuslainsäädäntömme erityisesti tyksessä. Toisaalta digitalisaatio luo haasteita ja lisää työnan- korostaa työaikaan liittyvien tekijöiden merkitystä työntekijöi- tajan velvollisuuksia, sillä monimuotoista työntekoa on entistä den t \