HR viesti 1/2016 - Page 34

NÄKÖKULMA Kirsti Kehusmaa toimitusjohtaja Rastor Oy www.rastor.fi TKL Kirsti Kehusmaa on Rastor Oy:n ja sen tytäryhtiö HR:ltä odotetaan usein kykyä ennakoida tulevaisuu- ­Mecrastor Oy:n toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut liik- den henkilöstö- ja osaamistarpeita. On selvää, että HR-toi- keenjohdon konsulttina ja viestintä- ja HR-johtajana. Kirsti on minnolla ei voi olla hallussaan ylivoimaisia ennustajanlah- myös kirjoittanut Helsingin Seudun Kauppakamarin kustan- joja eikä kaiken kattavaa näkemystä erilaisten tulevaisuuden tamina kolme kirjaa ”Strategiatyö – organisaation voiman- skenaa­rioiden vaikutuksista organisaatioon. Delfoin oraak- lähde”, ”Toimitusjohtaja – kulmahuoneen kuningas, ritari ja kelina toimimisen sijaan modernin HR:n tehtävänä on luoda narri” sekä ”Työhyvinvointi kilpailuetuna”. menetelmiä ja malleja, joilla mahdollistetaan liiketoiminnassa ”Oma johtamiseni perustuu yhteisölliseen, mutta samalla yksilöä kunnioittavaan ja arvostavaan toimintatapaan. Työ­ psykologian ja johtamisen lisensiaattiopintoni ovat omalta tarvittavan osaamisen nopea löytyminen, omaksuminen, levittäminen ja hyödyntäminen. Oppivan organisaation käsite on (teoriassa) tuttu kai- osaltaan muokanneet johtamiskäsityksiäni, mutta myös henki- kille HR- ja HRD-ammattilaisille. Organisaatioiden käytettä- lökohtaiset rehellisyyteen, avoimuuteen ja ennakkoluulottomuu- vissä on nyt myös digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat aidosti teen perustuvat arvoni ovat aina toimineet ohjenuoranani ja ketterää kehitystä, yhdessä innovointia ja osaamisen jaka- selkärankanani työyhteisöissä.” mista. Yksilön osaamiseen pääosin keskittyneiden HRD-järjestelmien ja oppimisympäristöjen rinnalle on kehittynyt joukko Digitaivas aukenee HR:lle? uusia sovelluksia, joilla tuetaan yhteisön osaamisen kehitty- HR-toiminnolta edellytetään monitaituruutta: liiketoiminnan mistä ja yhteisöllistä tekemistä. Esimerkiksi parviälyyn perus- partneriudesta on väännyttävä hetkessä työehtosopimusten tuvat välineet tuovat yhteen helposti ja joustavasti ne henki- pilkkutulkiksi ja strategisen osaamisen kehittäjästä sairauspois- löt, joilla on eniten annettavaa kulloiseen asiaan, ratkaista- saolotilastojen vahtikoiraksi. Tähän moniosaamisen vaatee- vaan ongelmaan tai projektiin oman osaamisensa ja kiinnos- seen voidaan ehkä vastata jakamalla erilaista osaamista vaa- tuksensa kautta. tivia tehtäviä eri henkilöille tai kumppaneille. Toisaalta tällöin Digitalisaatiohuumassa on kuitenkin muistettava, että työ- vaarana on henkilöstöjohtamisen pirstaloituminen ja liiketoi- kalut ovat harvoin sellaisenaan ratkaisu esimerkiksi orga- minnan kannalta keskeisten HR-asioiden jääminen varjoon. nisaation osaamisen tehokkaampaan hyödyn 0