HR viesti 1/2015 - Page 46

KUVA:  JAAKKO JASKARI NÄKÖKULMA Johanna Tötterman Toimitusjohtaja Personnel Insight, PI www.pi.fi Kirjoittaja laittaisi johtamisen perusosaaminen kuntoon jokaisella tasolla, oikea ihminen oikeaan paikkaan, kehitystä ja tuloksia. Yksinkertainen on kaunista – ja tehokasta! MITÄS JOS…? Mitäs jos rekrytoinnissa saatua toimintatapa- ja motivaatio- on, mitä se tarkoittaa ja miten erilaisuuksien ja samanlai- tietoa käytettäisiin esimiehen ja HR:n toimesta myös rekrytoin- suuksien kanssa toimitaan ja miten tiimi saadaan nopeasti ja nin jälkeen uudessa työsuhteessa? Esimiehen ja alaisen yhteis- tehokkaasti toimivaksi tiimiksi. Mitäs jos tieto ei lisäisikään tus- työ, henkilön ”sisäänajo” tehtävään, hänen vahvuuksiensa kaa vaan helpottaisi sitä, asioiden pöydälle tuomisella saatai- hyödyntäminen, jotka kaikki vaikuttavat suoraan tulokseen siinkin aikaan tehokkuutta eikä turhanaikaista vääntöä. ja onnistumiseen, toteutettaisiin suunnitellusti ja ajatuksella sen sijaan, että niiden annetaan ”hoitua itsestään”. Mitäs jos Mitäs jos HR tuo yritykseen selkeät ja helppokäyttöiset käynnistysvaihe puoliintuisi ja henkilö olisi tuottava huomatta- menetelmät, joiden avulla selkeästi ja kansantajuisesti voi- vasti nopeammin? daan ymmärtää ja hyödyntää ihmisten vahvuuksia ja positiivisia ominaisuuksia. Samat vahvuudet toimivat toisissa tilan- Mitäs jos projektinjohtajalla olisi projektinsa jäsenistä kom- teissa heikkouksina tai esteinä, mutta tiedolla ja ymmärryk- petenssien lisäksi käytössään henkilöiden ”käyttöohje”? Mitäs sellä voidaan ihmisiä johtaa siten, että he motivoituvat ja jos projektien toimintatavat voitaisiin yksiselitteisesti sopia jo onnistuvat käyttämään omaa potentiaaliaan tilanteen mukaan ennen projektin alkua? Potentiaaliset ristiriitatilanteet olisivat omaksi ja yhteisönsä hyväksi. Toimintaominaisuudet ovat joka tiedossa ja pelisäännöt sovittu. Henkilöiden vahvuudet otettai- tapauksessa olemassa ja parhaimmillaan tuottavat sekä henki- siin suunnitellusti ja tarkoituksenmukaisesti heti alusta projektin lölle itselleen, esimiehelle sekä koko organisaatiolle sekä lois- käyttöön ja siten varmistettaisiin, että projekti onnistuu ja aika- tavia tuloksia, ajan säästöä että työssä viihtymistä, pahimmil- taulu pitää? laan hidastavat, sotkevat ja jopa estävät työntekoa ja onnistumista. Mitäs jos esimies johtaisi alaisiaan perustuen tietoon kunkin henkilön toimintatapavahvuuksista? Ymmärtäisi kuka on täysin Mitäs kun kerron, että kaikki tämä on mahdollista, eikä omalla vahvuusalueellaan ja saa hommasta energiaa. Ymmär- vaadi suuria, raskaita toimenpiteitä. Monet ovat näin jo teh- täisi miten henkilöä, jonka vahvuudet eivät aivan täsmää työ- neet ja nauttivat nyt tuloksista. Maailma ei muutu kuin tai- tehtävän vaatimuksiin, voidaan ohjata onnistumaan, motivoitu- kasauvan heilautuksella, kun menetelmät otetaan käyttöön, maan tehtävästä, kehittymään ja etenemään itselleen ja yrityk- mutta ei tarvita myöskään vallankumousta eikä säkkikaupalla selle parhaalla tavalla. Jos esimies ymmärtäisi olevansa sitä rahaa. Tiedot eivät ole paksussa mapissa hyllyssä, josta ne parempi esimies, mitä paremmin kehittää ja vie porukkaansa kerran vuodessa kaivetaan, vaan käytössä arkipäivän toimi