Helsehuset Fredrikstad Informasjonsbrosjyre - Page 9

Trenger du hjelp til å fungere i hverdagen? Psykisk eller fysisk sykdom, sosiale hemninger eller rusproblemer skaper ofte utfordringer for å oppnå god livskvalitet. Kommunen har mange ressurser for å hjelpe. Disse flytter inn i Helsehuset Fredrikstad. Fredrikstad kommunes ­rehabiliteringsavdeling ­består av 12 døgnplasser og 10 dagplasser. Teamene består av syke­pleier, helsefagarbeider, ergo­terapeut, fysio­terapeut, logoped og lege.­Tilbudet gis til personer som er motiverte og har et ­potensiale til å fungere bedre i hverdagen. Friskliv og mestring arbeider for å fremme fysisk ­ og psykisk helse. Forebygging av sykdom og gi opplæring i å mestre den er to viktige fokusområder. Senteret jobber bredt med avdelingene for ­­”fysio- og ergoterapi”, ”læring og mestring”, ”rus og psykisk helse” og ”aktivitet”; støttekontakt og samfunnskontakt. Tildelingskontoret Flytter inn februar 2014. Telefon: 69 30 67 60 Kontoret utreder, ­koordinerer, Tildelingskontoret er der man søker om tjenester innenfor om­rådet helse og velferd. saks­ ehandler og tildeler: b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Trygdebolig Senterleiligheter Tildelingsbolig Kommunale boliger Husbankens boligtilskudd og startlån Omsorgsbolig eldre Omsorgsboliger til funksjons­ hemmede Omsorgsboliger psykiatri Omsorgslønn Brukerstyrt personlig assistanse Trygghetsalarm Korttidsopphold, av­ astning, l rehabilitering og langtidsplass i sykehjem Vederlagsberegning sykehjem Dagopphold Dagsenter eldre Dagsenter funksjons­ emmede h Hjemmesykepleie Praktisk bistand/­ pplæring o Miljøarbeidertjeneste Rus og psykisk helse­ jeneste t Avlastning i og utenfor institusjon Privatavlastning Støttekontakt E-post: tildeling@fredrikstad.kommune.no Telefon: 69 30 74 25 9