Händel & Friends Händel Friends - Page 9

Professorat Propostes didàctiques Currículum El concert Händel & Friends es proposa per a alumnes de Cicle Mitjà i Superior de Primària i per a alumnes d’ESO. És per això que les propostes didàctiques d’aquest dossier pretenen treballar aspectes musicals adequats a les dues etapes. El currículum de Primària segons el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, fa referència a l’àmbit artístic i descriu tres àmbits de competències. Treballarem les següents: ➔ Dimensió percepció, comprensió i valoració ● Competència 1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat sonora tant en el treball a l’aula com durant el concert Händel & Friends. ● Competència 2. Utilitzar elements bàsics del llenguatge musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques del Barroc. ● Competència 3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic del Barroc. ➔ Dimensió interpretació i producció ● Competència 6. Interpretar música vocal i instrumental del Barroc. ➔ Dimensió imaginació i creativitat ● Competència 8. Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics del llenguatge musical. ● Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries. Els continguts de l’àrea d’Educació Artística s’organitzen en dos blocs, i treballarem els següents: ➔ Percebre i explorar ◆ Continguts comuns de l’àrea: ● Expressió de les idees, emocions i experiències que desvetllen les peces del Barroc i el concert com a manifestació artística. ● Interès pel coneixement del patrimoni artístic del Barroc. ● Interès i curiositat a participar en les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn, el concert Händel & Friends, i gaudir-ne. ● Apreciació de les habili tats i la imaginació dels creadors. ● Valoració i respecte per les produccions d’un mateix i dels altres. ● Satisfacció i emoció per l’experiència artística. ● (CS) Utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet per obtenir informació sobre qüestions relacionades amb la música del Barroc i el seu context. 9