Händel & Friends Händel Friends - Page 47

Juntament amb Rameau és un dels compositors més importants de la música barroca francesa en general i de la música per a clavecí en particular. Destaca especialment pel gran virtuosisme a l’orgue i al clavecí. Va ser organista de l’església de Saint-Gervais de París, lloc que anaven ocupant diversos membres de la família. El 1693, va ser durant un trimestre l’organista de la Chapelle Royale de Lluís XIV. La seva fama a França es va acabar amb la seva mort. 11.- “Les baricades mystérieuses” Va ser publicada amb aquest nom, però la seva grafia habitual és: Les barricades mystérieuses. Obra de 1717 per a clavecí, és la cinquena peça del seu Ordre sisè de clavecí en Si bemoll major del seu segon llibre de peces de clavecí. És una peça emblemàtica de l’estil brisé característic de la música per a teclat del Barroc francès. És en forma rondó, i al baix fa servir una variant de la tradicional romanesca, però en mètrica quaternària en comptes de la ternària habitual. El títol sempre ha donat lloc a moltes interpretacions sobre aquestes barricades, enteses com a impediment de la comunicació entre les persones, límit entre passat i present o entre present i futur, entre la vida i la mort, o com una broma tècnica amb relació a les suspensions contínues que vénen a ser com una barricada a l’harmonia clàssica. • Jean-Philippe RAMEAU (França, Dijon, 25 de setembre de 1683 - París, 12 de setembre de 1764) Membre d’una f:ƖN( Rf2VƗRFV62vW&W262vW&2V6WR&PVf6"V;66FR&VWFBf&VG&R&2W2FW2VRVv"fWB&GVVG&W2f:ƖW2FR;6726V26WW&&6'B2FgVB2V6WR&R( VffW"Vw&fFvRW"L:ƖW'\:V6VwV;66W,;":2f"f2֖:FW7,:2fF&",:2&W7VF7W&;72VR6VBfN( &v7FVRWW&<:2GW&BG226&v7FVFfW'6W2W6v:6W2FR,:2V2vFVB6'&W"&wVRFF6Wf&GV66;2W"6fV<:VRGW&BV6VvRW2fFW'&WF"( 6wVVRW2'&W2FR&66WW&66&GF( 2 :2B'FB&VRW266FW&VFV2;672:2w&2FRg&:vF,:VF\;'&2W66FR&VfW,:6FW7,:2FR6Wf'BW2'&W2FR&VRW26FVVFW'&WFBf2fFR( F0,:vwVVRW2FRVǓFW7,:2FW6&VVFV&WW'F&GW&B:2N( V6VvRW'6VB&VRW&FV:F2:2ffW";66FRfFƐFW&W76f&W2:2WƗVVVSFWFR6 :&RWB6W7&B :FVBF266fV6VB( fBfW&:( fBW2W'6RRv2FF6Wf :6WfVBW7FfVVV6WR6fV<:ӲV>( fF6Bf|;66V+v:7VW26&7FW2ffW"f6\:v( ćR :VN( FR&VRW,;"Vf&VRVf6G&R6;2VV'&VB6&fWBW"F2;672VR&VVV'&G&:F6FRs32V\:vVRfVBwWB6W"66W'BW2&V6V :2W2&,:FW2VG,:R67FW"&VRVFV:2FRgVFF2V2762f6V:v"VscBW,; VfFFR&VRW2f&W&W6VF"( '&ffW"N( W7W&"V6F26VvW2W C