Händel & Friends Händel Friends - Page 16

que és força difícil. Els fem llegir el baix en clau de fa: 5. Treball plàstic de tema amb variacions. En petits grups, fan un dibuix a una sola tinta. Cada membre del grup en pinta un amb tonalitats de colors diferents (colors càlids, freds, grisos...). 6. Tema amb variacions. Al concert se’n sentiran algunes. A l’aula, estarà bé escoltar el tema i les variacions, i una manera de fer-ho seria comprovant el diferent caràcter entre sarabanda i giga, per exemple. Es manté el tempo, l’únic que canvia és el caràcter que li dóna cada dansa. Poden escollir la variació més adient al seu treball plàstic. 7. Afegim al treball de cerca d’informació una sèrie de noms i conceptes nous: “sarabanda”, “giga”, “Johann Heinrich Schmelzer”, “suite”, “xacona” i “tema amb variacions”. 4.- G. F. HÄNDEL, “La Réjouissance”, de Music for the Fireworks. Durada 00:01:10 Característiques: Música per a orquestra. Tonalitat Re major. Forma binària. En el concert, ens oferiran AABB i l’interpretarà tot l’instrumental. Activitats: 1. Com a activitat prèvia a l’audició, fem un treball rítmic de llenguatge musical: treball de lectura de motius rítmics de la part A. 2. En una primera audició, els demanem que reconeguin els motius rítmics treballats: 16