Händel & Friends Händel Friends - Page 11

1. Identificar i reconèixer en la música del Barroc alguns trets socials, culturals, religiosos, formals i estructurals. 2. Formular opinions i argumentacions, i cercar creences i idees al voltant de la música del Barroc. 3. Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i del moviment. 4. Participar en creacions musicals individuals i col·lectives. 5. Llegir i interpretar petites partitures amb els elements musicals apresos. El currículum de 1r i 3r de l’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2015-2016, segons DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, fa referència a les competències bàsiques i les concreta en tres dimensions. En les propostes didàctiques d’aquest dossier treballarem les següents competències: ➔ Percepció i escolta ◆ Competència 1. Utilitzar estratègicament els elements del llenguatge musical per analitzar les peces escollides del Barroc. ➔ Expressió, interpretació i creació ◆ Competència 3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines tecnològiques. ◆ Competència 5. Compondre amb elements del llenguatge musical. ◆ Competència 6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques del llenguatge musical. ➔ Societat i cultura ◆ Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions. ◆ Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social. També concreta, per a la matèria comuna de Música a l’ESO, els continguts per als tres àmbits de competències i els criteris d’avaluació. Del llistat de continguts del currículum per al primer curs de l’ESO, les propostes didàctiques d’aquest dossier treballen els àmbits següents: ➔ Dimensió percepció i escolta: ◆ Les maneres com s’escolta la música: escolta sensorial, escolta emocional i escolta analítica. Desenvolupament de l’escolta reflexiva. ◆ Els elements bàsics que constitueixen el discurs musical: el llenguatge musical i la lectoescriptura. Fonaments del ritme: la pulsació, l’accent, el compàs i el moviment. Patrons rítmics bàsics. Fonaments de la melodia: interval, alteracions, frase, tema, estructures melòdiques simples, dinàmica. Fonaments de textura musical: textura monòdica i polifònica. ◆ Elements bàsics d’organització de la música: repetició, variació i contrast. Estructures per seccions. 11