Händel & Friends Händel Friends - Page 10

◆ Continguts de música i dansa ● Famílies instrumentals. ● Escolta de peces instrumentals i vocals del Barroc. ● Reconeixement bàsic de formes musicals, de qualitats del so, d’instruments i formacions instrumentals i vocals. ● (CS) Reconeixement i escriptura de ritmes i melodies, emprant la grafia convencional. ➔ Interpretar i crear ◆ Continguts comuns de l’àrea ● Terminologia bàsica que s’empra en la pràctica i la vivència de l’expressió artística, visual i sonora. ● Interès, valoració i respecte pel fet artístic. ● Valoració de l’avenç en el propi aprenentatge. ● Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artístiques. ◆ Continguts de música i dansa ● Possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les músiques, dels instruments i dels recursos digitals. ● Interpretació, improvisació i creació de cançons, danses i jocs motrius. ● Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyants en el cant i la dansa col·lectius i atenció al director. ● Afinació, dicció, tècnica vocal, instrumental i corporal. ● Tècniques bàsiques de moviment acompanyades de seqüències sonores, cançons i obres musicals. ● Composició individual i col·lectiva de músiques i coreografies senzilles utilitzant diversos materials i instruments de percussió. ● Terminologia pròpia del llenguatge musical: grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures senzilles. ● (CS) Sincronitzacions de música i moviment. ● (CS) Creació de missatges sonors amb l’ús de recursos digitals. Criteris d’avaluació (CM) 1. Expressar i compartir amb els companys el que suggereix una experiència artística. 2. Cercar informacions i respostes a partir de dubtes i qüestions plantejades al voltant del Barroc i la seva música. 3. Crear composicions visuals (imatges i objectes), sonores i corporals senzilles que representin idees, emocions i experiències. 4. Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu. 5. Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu, dels instruments i del moviment corporal. 6. Llegir i interpretar petites partitures amb els elements musicals apresos. Criteris d’avaluació (CS) 10