Gulf Coast Fisherman Magazine VOL 41, No. 1 - Page 19

North Gulf Fishing Forecast NORTH GULF Tide Tables JANUARY 2017 CURRENT MOVEMENT DAY DIR STARTS ENDS STRENGTH SUN O 03:15am 08:55am Strong 1 I 03:25pm 08:45pm Strong EARLY MORN, LATE AFTN BEST MON O 04:05am 09:05am Strong 2 I 04:40pm 08:40pm Good EARLY MORNING BEST TUE O 05:05am 08:45am Good 3 I 05:35pm 08:15pm Moderate EARLY MORN, LATE AFTN BEST WED O 05:35am 07:35am Weak 4 I 04:00pm 05:50pm Weak LATE AFTERNOON BEST THU O 03:05am 04:45am Weak 5 I 03:15pm 04:55pm Weak LATE AFTERNOON BEST FRI O 01:55am 03:55am Weak 6 I 02:25pm 04:45pm Moderate MID AFTERNOON BEST SAT O 01:05am 04:05am Moderate 7 I 10:40am 02:20pm Good LATE MORN TO EARLY AFTN BEST SUN O 12:05am 04:45am Strong 8 I 10:20am 03:40pm Strong O 11:00pm 04:50am V Strong LATE MORN TO LATE AFTN BEST MON I 10:30am 04:30pm V Strong 9 O 11:20pm 05:40am V Strong LATE MORN TO LATE AFTN BEST TUE I 11:10am 05:30pm V Strong 10 O 11:50pm 06:20am V Strong LATE MORN TO LATE AFTN BEST WED I 11:50am 06:10pm V Strong 11 AFTERNOON BEST THU O 12:40am 07:00am V Strong 12 I 12:25pm 06:35pm V Strong AFTERNOON BEST FRI O 01:25am 07:25am V Strong 13 I 01:10pm 06:50pm Strong EARLY MORN, AFTN BEST SAT O 02:05am 07:35am Strong 14 I 01:55pm 06:55pm Strong EARLY MORN, AFTN BEST SUN O 02:45am 07:25am Strong 15 I 02:35pm 06:35pm Good EARLY MORN, LATE AFTN BEST MON O 03:15am 06:55am Good 16 I 03:10pm 06:10pm Moderate EARLY MORN, LATE AFTN BEST CURRENT MOVEMENT DAY DIR STARTS ENDS STRENGTH TUE O 03:45am 06:25am Moderate 17 I 03:20pm 05:40pm Moderate EARLY MORN, LATE AFTN BEST WED O 04:05am 06:05am Weak 18 I 03:25pm 05:25pm Weak EARLY MORN, LATE AFTN BEST THU O 03:10am 05:00am Weak 19 I 10:25am 11:55am Very Weak I 03:25pm 05:15pm Weak EARLY MORN, LATE AFTN BEST FRI O 12:30am 02:20am Weak 20 I 10:20am 12:40pm Moderate I 02:25pm 04:25pm Weak O 11:35pm 02:15am Moderate LATE MORNING BEST SAT I 10:10am 01:50pm Good 21 O 10:30pm 02:30am Good LATE MORN TO EARLY AFTN BEST SUN I 10:05am 02:45pm Strong 22 O 10:30pm 03:30am Strong LATE MORN TO MID AFTN BEST MON I 10:15am 03:45pm Strong 23 O 11:00pm 04:40am Strong LATE MORN TO LATE AFTN BEST TUE I 10:55am 04:45pm V Strong 24 O 11:30pm 05:30am V Strong AFTERNOON BEST WED I 11:30am 05:30pm V Strong 25 LATE MORN, AFTN BEST THU O 12:20am 06:20am V Strong 26 I 12:10pm 06:10pm V Strong AFTERNOON BEST FRI O 12:55am 06:55am V Strong 27 I 01:05pm 06:55pm V Strong AFTERNOON BEST SAT O 01:40am 07:30am V Strong 28 I 01:55pm 07:25pm Strong AFTERNOON BEST SUN O 02:35am 08:05am Strong 29 I 03:00pm 07:40pm Strong EARLY MORN, LATE AFTN BEST MON O 03:35am 08:15am Strong 30 I 04:00pm 07:40pm Good EARLY MORN, LATE AFTN BEST TUE O 04:50am 08:10am Good 31 I 05:05pm 07:05pm Weak EARLY MORNING BEST DAY TIDE TIME HT-FT DAY TIDE TIME HT-FT SUN 1 MON 2 TUE 3 WED 4 TUE 17 WED 18 THU 5 FRI 6 SAT 7 SUN 8 MON 9 TUE 10 WED 11 THU 12 FRI 13 SAT 14 SUN 15 MON 16 Lo 10:32am -0.6 Hi 12:18am 1.1 Lo 10:56am -0.5 Hi 12:54am 0.9 Lo 11:13am -0.3 Hi 01:29am 0.7 Lo 11:16am -0.1 Hi 08:35pm 0.4 Lo 10:51am 0.0 Hi 06:46pm 0.5 Lo 03:56am 0.1 Hi 06:29pm 0.7 Lo 04:18am -0.2 Hi 06:44pm 0.9 Lo 05:07am -0.4 Hi 07:18pm 1.1 Lo 06:01am -0.6 Hi 08:02pm 1.2 Lo 06:57am -0.8 Hi 08:52pm 1.3 Lo 07:53am -0.8 Hi 09:43pm 1.3 Lo 08:45am -0.8 Hi 10:33pm 1.3 Lo 09:31am -0.8 Hi 11:19pm 1.2 Lo 10:07am -0.6 Hi 12:00am 1.0 Lo 10:30am -0.5 Hi 12:34am 0.8 Lo 10:36am -0.3 THU 19 FRI 20 SAT 21 SUN 22 5=8(ÈÌ)QU(ÈÐ)](ÈÔ)Q!T(ÈØ)I$(ÈÜ)MP(Èà)MU8(Èä)5=8(ÌÀ)QU(ÌÄ()!¤€ÄÈèÔ݅´€À¸Ø)1¼€ÄÀèÈŅ´€´À¸Ä)!¤€ÄÈèÄÁ…´€À¸Ð)1¼€ÀäèÌ兴€À¸À)!¤€ÀÔèÔåÁ´€À¸Ð)1¼€ÀàèÄÁ…´€À¸À)!¤€ÀÔèÐÉÁ´€À¸Ø)1¼€ÀÔèÄɅ´€´À¸Ä)!¤€ÀÔèÔÉÁ´€À¸Ü)1¼€ÀÐèÔ兴€´À¸Ì)!¤€ÀØèÄÝÁ´€À¸à)1¼€ÀÔèÈՅ´€´À¸Ð)!¤€ÀØèÔÉÁ´€À¸ä)1¼€ÀØèÀÁ…´€´À¸Ô)!¤€ÀÜèÌÍÁ´€Ä¸À)1¼€ÀØèÐÁ…´€´À¸Ô)!¤€ÀàèÄÝÁ´€Ä¸Ä)1¼€ÀÜèÄ兴€´À¸Ø)!¤€ÀäèÀÅÁ´€Ä¸Ä)1¼€ÀÜèÔم´€´À¸Ø)!¤€ÀäèÐÍÁ´€Ä¸Ä)1¼€ÀàèÌÁ…´€´À¸Ø)!¤€ÄÀèÈÑÁ´€Ä¸Ä)1¼€ÀäèÀÁ…´€´À¸Ø)!¤€ÄÄèÀÕÁ´€Ä¸Ä)1¼€ÀäèÈՅ´€´À¸Ô)!¤€ÄÄèÐÝÁ´€À¸ä)1¼€ÀäèÐх´€´À¸Ð)!¤€ÄÈèÌͅ´€À¸à)1¼€ÀäèÔх´€´À¸È()¡…Ù”„‰½…иЁѥµ•Ì°Á•½Á±”…¸Í¥ÐÉ¥¡Ð)Ñ¡•É”½¸Ñ¡”Í•…Ý…±°…¹…э É•‘™¥Í ½¹”)…™Ñ•È…¹½Ñ¡•È»Št)A•¹Í…½±„°±½É¥‘„)!¥ÍѽɥŒA•¹Í…½±„ …䁹•…ȁѡ”)ѽݸ½˜Ñ¡”Í…µ”¹…µ”ÍÑɕэ¡•Ì…‰½ÕÐ(Ä́µ¥±•Ì±½¹œ‰ä€È¸Ôµ¥±•ÌÝ¥‘”¥¸Ñݼ)Á…ÉÑ̸Q¡”Õ±˜%¹ÑɅ½…Íх°]…Ñ•É݅ä)Éչ́ѡɽ՝ Ñ¡”‰…䰁½¹¹•Ñ¥¹œ)͍…µ‰¥„ …äÑ¼…ÍЁ …丁Q¡”ÍåÍѕ´)½Á•¹ÌÑ¼Ñ¡”Õ±˜Ñ¡É½Õ A•¹Í…½±„A…Í̸+ŠqA•¹Í…½±„ …䁥́½¹”½˜Ñ¡”É•‘™¥Í )…Á¥Ñ…±Ì½˜Ñ¡”Ý½É±°•ÍÁ•¥…±±ä™½È‰¥œ)‰Õ±±Ì³Št±½Ý•É́ɕµ…É­•¸ƒŠq=¸Í½µ”)‘…åÌ°Ý”Í•”…É•Ì…¹…É•Ì½˜‰¥œ‰Õ±±Ì)•áÁ±½‘¥¹œ½¸‰…¥Ð¥¸Ñ¡”‰…äÝ¥Ñ ‰¥É‘Ì)‘¥Ù¥¹œ½¸Ñ¡•´¸Q¡…ÓŠé•ÍÁ•¥…±±äÑÉՔ¥¸)Ñ¡”Ý¥¹Ñ•È»Št)A•¹Í…½±„ …䁅ٕɅ•Ì…‰½ÕЀÌÔ)™••Ð‘••À°‰ÕЁͽµ”¡½±•Ì‘ɽÀÑ¼…‰½ÕÐ(ÜÀ™••Ð¹•…ȁѡ”Á…Í̸Q¡”‰¥•ÍЁɕ‘™¥Í )½™Ñ•¸Íх䁅ɽչÑ¡½Í”‘••À¡½±•Ì‘ÕÉ¥¹œ)Ñ¡”Ý¥¹Ñ•È¸]¡•¸Ñ¡•ä•Ð¡Õ¹É䰁‰Õ±°)ɕ‘́¡•É‰…¥Ñ™¥Í Ñ¼Ñ¡”ÍÕə…”¸M¡…ÉÁ•å•‰¥É‘́ÍÁ½ÐÑ¡…Ё…Ñ¥Ù¥Ñ䁅¹‘¥Ù”Ñ¼)͹…э Ñ¡•¥ÈÍ¡…É”½˜Áɽѕ¥¸¸ٕ¸¥¸Ñ¡”)‘••Á•ÍЁ݅ѕȁ½¸Ñ¡”½±‘•ÍЁ‘…åÌ°…¹±•ÉÌ)…¸Í½µ•Ñ¥µ•Ì•áÁ•É¥•¹”•á¡¥±…É…Ñ¥¹œ)…Ñ¥½¸½¸Ñ½À¸+Šq]”™¥¹Ñ¡”‰¥œÉ•‘́‰äÝ…э¡¥¹œ(¡ ½¹Ñ¥¹Õ•¹•áЁÁ…”¸¤))9UIdƒŠˆ IUIdƒŠˆ5I €È€À€Ä€Ü€Ää((0