guia d'orquestra - Page 68

És una tècnica compositiva per modificar un tema o una idea musical donada, generalment després de la seva aparició. Els canvis que pot sofrir el tema poden ser tant externs —rítmics i melòdics— com interns, corresponents a les funcions tonals i harmòniques. Amb tot, el tema s’ha de reconèixer fàcilment. La variació és una de les tècniqu