guia d'orquestra - Page 31

- Fem tres grups d’alumnes. Donem un paper d’embalar a cada grup i els adjudiquem una de les tres parts de l’obra de Britten. Expliquem que hauran de dibuixar la música mentre la sentin, amb els colors de les famílies o dels instruments. - Els donarem les capses de vint-i-quatre ceres perquè mirin de quins colors disposen. Primer farem una primera audició de cada part perquè pensin com ho faran, com s’organitzaran els colors, i demanem que ens ho expliquin a tots. Quan els tres grups ja estan preparats, els posarem l’obra sencera perquè la pintin al paper d’embalar. Un cop fets els murals, els podem exposar i comentar. 3) La partitura del director Hem trobat interessant que els alumnes puguin veure com funciona la partitura del director. Aquesta activitat servirà per fer un repàs de tots els instruments de l’orquestra i la seva agrupació per famílies, ja que els alumnes hauran de confeccionar una partitura orquestral tot seguint les indicacions del mestre i fent servir els colors que representen els instruments. Si el mestre de música pot aconseguir una fotocòpia de la primera pàgina de la partitura del director, els alumnes poden fer l’exercici pintant els pentagrames de cada instrument amb el seu color. Material: Capsa de 24 colors de fusta o de 24 ceres. Full DN3 en blanc. Activitats: - Fem grups de quatre alumnes i els donem una capsa de vint-i-quatre colors i un full DN3 amb el nom dels instruments escrits a la banda esquerra simulant la primera pàgina de la partitura orquestral del director. Tot seguit us escrivim els instruments que hi apareixen, com estan agrupats i en quin ordre: piccolo flautes I i II oboès I i II clarinets I i II fagots I i II trompes I, II, III i IV trompetes I i II trombons I, II i III tuba timbales 31