Greenwald (Greenwald Gardens Book) - Page 78

7i}]>}ȉi> ÅՏ>>>V܏i}i> >V>>Viʈʈiʘ̜ />>V܏i}iÅՏ LiʵՈi>Viv> }ȉi>ÅՏʘLiʏ >ʜL݈ð v̅i>V>>Viʈ>ʏ>ʅiÅՏL]Lʜ >viÅiʅ>>V܏i}iʅ vi>LivVi>̈܈̅>ʏ>ʜ̅iii> }ȉi>ÅՏL>̅i>iʅʅ>̰ ʈʫiv>}ȉi>̜>V ܏i}i>ii >ʜ>ʜvwV>܈̅>Lܰ 7i}]>ʏ>ÅՏLiiii>ii] ʈʘʫi̜>ʜʏ>}ʏՏ>ʈ>>V i}>̈i>ï v>ʏ>ʫ>i>vi>iviÅiÅՏ>V܏i}i i܈̅Ï}L>Ói]>ʎʈ>Üʫii v>ʏ>ʫ>i>>V>>Viʓi̅>ʜVi }ʅiʫi>iʈʈʘʘiVi>vʅi̜ ii>ʅi}iï} -Viʈʈ̅iʏ>޽ʫ>Vi̜Vi܅Åi܈ >܈ʘiV}iÅiÅՏwL̜̅i }ȉiiÅi܈Åi̜>V܏i}i v>}>vi>>ʏ>ÅՏ>i>}ȉi> }> >i>}̜}i̅iÅՏʘ>ʓi̅> ܜ>Li>]ʈʈʘʫi̜ʜLV̅i>>ް N 7 d]_Yf[] hgdal]f]kkYf\ Yko]]lf]kk g^eYff]jk K][gmjldq oYqg^da^] akeYim]ll] ^gjl] khj]Y\g^ meYf Yhhaf]kk NalYf\ hadgkghq Yj]l] logZj]Yklk g^l] <fda_l]fe]fl p>VՓ> 7 laim]ll] g^l] Gjge]fY\]