Greenwald (Greenwald Gardens Book) - Page 39

?]d]^lYd]_Y[qZql]\gfYlagfYf\[j]Ylagfg^l]D[B]fra]GmZda[CaZjYjqfgocfgofYkl]DmcogfY_g:geemfalqCaZjYjq >Vi>̈i>ޓ>̅ïV̜ʅV̜ið >i̜Viii>V̅>̅i ̈i > iiʜ>>vi̅iii>iiVi> ̅iL>>̅iʅʜv̅iiiÈ/ܜՏʅ>iLii i̜ʈÈLiʈv̅iL>ʅ>Liiiʓ>>}i Vii}i}v>̅>ʫʈ̜ʫ>V̈Vi ܈̅ʅviV՘ʓiLið-ii>̜iiV> >ʓ>ʵՈV̜ʅi>v>ʈʘii"iVi>iʈ ʅi>ޓÏʅiiʜiޜ՘}ʓ>i>>ʫii i}ii>, i}i̅iʈViʅ܈}i̜ }iޜ՘}ii>}iʜʍLÜ̅>̅iVՏiݫiiVi >>iV>i̅iw>V>i>ʜvʅ>ܜ Viiʏviʫ>̘i>ʅ܈viiÈi/iVիi >iʈʣӣʣ]ðViiLiV>i̅iʅi> L>>>̅i̜ܘÓ>ʏL>ʏV>iʈ̅iʜ6>}i >1iʅi}Ո>Vi>ʅiʘi>wvi>ʜviۈVi] ̅iʏL>޽ViV̈}iv̜n]ۜՓið 7i̅iVիiʘiiʅ>Vi]̅iʏiv>ʏi}>VL ̅iʜ>̈>Vi>̈ʜv̅iVii*LVL> ʎܘ>̅iՎܜ>} ՘L>ޮ VV}̜>ʣnʘië>iV}]ðVii >̅iVիiʅ>ʫ>iv>ʏ}̈i̜ʫV>i> LՈ}̅>ܜՏLiVi̅iV՘޽ʏL>ް/i iZ2fwCfwC̬֜2fwCiNNLfwC