Greenwald (Greenwald Gardens Book) - Page 28

NYdl]jQ]ff]j }ii>i̜ 7>i>Lʈ V>}ʈiL>ʜvʣ{i>ʅ ܜL̅iii>iʈ̅i V>}LLʜv wi 7>i>̜LiViܜiܘi>>ʈi̜> >̅iܜʏi>}>̅ʜʫiii}>ް 7>i>ʅw܈vi]i]>Vi>Vi]ii >iʈʣә>>i̅iiVi ʣ{]̅i<iiL}>LJ>Viv>ʜ̅iÜ̅ Èiʜv >}i-}>i]iiʓiiʜvՎܜ>} >ʅii̅>̅i<iiv>ܜՏiV>i }iiʓ>܈̅ʅ}ʓ>>io >ʫiiiiLi7>iv܅i̅iʅ>ʅi>̅ Liʜv>w>V>ʫLi>7>i> Ոȉ̅ii̜ʅii>>ʓ>̅>܈}Å>i ܅>ʅiʅ>]܈̅iݫiV>̈ʜvi>ޓiʜ>VV>ið 7iʫii܅ʎi7>iiVi]ʅ}ʓ> >i>iiiLiiiʘiiivՏʏ>}>}i]ʅi i>>ʅiʈʘ>>LʫiiLi̅i L>Vð7iʅiʅ>>}i>iiʜvʅՓ>VՏi }i>̜i]ʅiʈʏi̅>ii̜ʜvvVʍið /iVi̜7>iii}̜i>Lʅi>V] ʫi>ʺLՏi>iiû/>>iiʅi> >ʈi̜>>Üi̅}̅>ʓ>iʅiiʓi i>>>ʓ> Տ}i>i}ii>ʈi̜o 7>i}>>iv/iVʭ>iʎܘ> ̈iʜv/iV}ޮʈ V>}ʈʣn܈̅>i}iiʈ iVV> }ii}ʜiʜvʅʫviÜ>i i>>viʅ}>>̈]ʺi>ʘ>}i>i] Lʈ>Vi>ii̅i]̅>ʅi>}}̜Li>}i> i}ii 1}>>̈]7>>ʈi>iʅiL/iiޫi >̈]>ʓ>v>Viʜv̜V̈Viʭ̈Vi>i >Viî>ʫ̈}ii}>ʓ>Við/iՈi >̅iL}iLiii̅iʓ>>ʜi>iii}> >̅iViʜv̜>ް ̅iiii>̜ۜVi >ÓÈ]/iiޫi>̜iV՘V>̈ð