Greenwald (Greenwald Gardens Book) - Page 11

ʫiviV̏ë>ʫ>Vi]̅i ii>>i ʅ>>i> ܅VʫՏ>i̅}̅i}՘]y̅}̅iʫi]> Տ̈>ii̜̅ii>̅ʜ̅iʫiް/iiÈ}iVՏ >̈V>i̅iޜ̅vՏʈՈ̈ʜviiۈÈ̜]̅iiLÅiʈۈi >vV}ʓ>LiV̜̅i}>ii>/iiÈ}i}>i ̅iVʅi>}i̜ʫ>՘>iiʈ>ʘ>>}̜L̅i i>ʈʅii>̅ʫi>VivՏi>̅>ʓ>ʅ>ʘiiið I Yl]jak l]egl]j g^l]naf] l]fmjk]Yf\ ^gmflYafg^ ^][mf\alq K]Y\gjf]j Yf\j]^j]k]j g^l]ogjd\ p >i>V>