Greater Enid Chamber of Commerce Directory 2017-2018 - Page 21

Greater Enid Chamber Of Com merce 21 Largest Area Employers Company Product or Service *Local Employment AdvancePierre Foods.......................................................................................Value Added Meat/Food Products.....................................................................1700 Vance Air Force Base.......................................................................................Air Force Base....................................................................................................1516 Enid Board of Education..................................................................................Public Education..................................................................................................973 INTEGRIS Bass Baptist Health Center...............................................................Regional Health Care............................................................................................850 St. Mary’s Regional Medical Center.................................................................Regional Health Care . .........................................................................................616 Marsau Enterprises, Inc...................................................................................Oil & Gas..............................................................................................................450 City of Enid......................................................................................................City Offices...........................................................................................................448 Wal-Mart Stores, Inc........................................................................................Discount Store......................................................................................................292 Parrish Manufacturing Group..........................................................................Foundry Machine.................................................................................................235 GEFCO, Inc......................................................................................................Drilling Eq եи)ə չ ̸ͥ չ≠) Ʌ9ѥ QЁ %ѥѥ)Q ̸IѥɕЁ ѕȸ)!9=HÍIMݥAɽՍѥ̸)-ѥȁɽ́))յ̸ɽMѽɔ)1Ս% Սѥ !ѥ)5͠Aє9ͥ丸(܁ ́AɅ́ ͥ ͥ)1ݕ́! ѕȸ!%ɽٕи)=́YIѥɕЁ ѕȸ)5 ѥЁA%A)5éIхɅ́ ٕɅ)ɕɥȁYIѥɕЁ ѕȸ)ݽ̸ɴ1ݸɑ)9ѡЁ ɽЀ եQфѽ)Q ѕȸՍѥ)UѕMɵɭ̸ɽMѽɔ)ɽ孔QɅа%QՍ)ٕɝɕ1M٥̸ͥхݥѠٕхͅѥ̸)eݡ͔5 丸%ɥեи)9̀5ɭѥ9Ȁ5ɭѥ)Mȁ ɔ]́ չ丸9ͥ丸)Mѕٕ́ɐѽ)ɱI9ͥIхѥ ȸ9ͥ丸)=ች܁ 11 Aɽմ ) Ʌշé% ɕԸ ٕɅ) յ́ Սѥ % Սѥ)Qɥ%Ʌ%Ʌ)Aɥѥ ٕɅɥѥ)=ݽ չ Ո չ Ո)e5 ѹ̀Iɕѥ丸)]ɐAɽմ ≠)!A̸≠)Mɥ9ѥ %ѥѥ) -ɕ%ѥѥ)Q1٥ ѕȸ9ͥ丸)9ѡɸ= Սѥ)MɅ́ хЁMѥ̸ ѕȸ)ə չ!ѠѵиMхє丸)1ٗéQɅٕMѽ̸QɅٕA鄸)=̀ɥɥ丸)م́՜Aɕ͍ɥѥ̀5M̸)= %ѥє ѕȸ)  ٕɅ))ѽM 丸ɅѥȰM)95é1̰11 AɽՍ̸)eѠM٥̸9ɽи))ͽ́ѽ)]嵕ȁ ɽݹչѥ]Ѡ5и) ՙ]]̸ ٕɅ)5ɥɥѽȰ11 ɥѥ)9ѡݕѕɸ=MхєUصՍѥ)MAɕ͍ɥѥM̸Aɕ͍ɥѥ5M̸(ձѥ٥ЀȁеѥՅ̀āձѥ