Głos Powiatu Średzkiego GPŚ 15-16 2014 - Page 25

sport redakcja@glospowiatusredzkiego.pl Lechici w rodzie redzkie Gimnazjum nr 3 ze rody jest jednym ze zwyci zców konkursu na najpopularniejsz opraw z meczu Lech Pozna – Podbeskidzie Bielsko-Bia a. W czwartek wygranych odwiedzili w ich murach Marcin Kami ski i Mateusz Mo d e . Uczniowie ze rody byli jedn z grup, która przyby a na Bu garsk w ramach akcji „Gimnazjali ci na Kolejorza”. Dzi ki niej mecz z Podbeskidziem za darmo obejrza o prawie siedem tysi cy uczniów. W czasie meczu trwa konkurs na naj adniejsz opraw kurencja mia a ju 5 tys. Zaradni gimnazjali ci poprosili o pomoc redzk gwiazd YouTuba – IsAmUxPompa. Szybko wyniki si zrówna y, a po chwili redzka szko a z wynikiem 14 tys. polubieni wysun a si na prowadzenie. Jednak konkurencja te popro- ra a ex aequo ze szko z Wolsztyna. Wygrana zagwarantowa a zwyci zcom mo liwo darmowego zwiedzenia INEA Stadionu z przewodnikiem, a tak e odwiedziny lechitów w ich szkole. W hali sportowej Gimnazjum nr 3 z m odymi kibicami spotkali si Mateusz Mo d e i Marcin Kami ski. Zawodnicy udzielali odpowiedzi na padaj ce z trybun pytania, a by o ich wiele: jakie cele na najbli szy sezon, jak zawodnicy oceniaj kibiców, jak im si wspó pracuje z poszczególnymi zawodnikami. Sami zawodnicy doradzali jak cie k Wizyta zawodników Lecha Marcina Kamińskiego i Mateusza Możdżenia w Gimnazjum nr 3. spotkania. Nie by a to atwa walka. si a o pomoc fanpage z kolei pozna - rozwoju obra , by pój ich ladami. Wszystko zale a o od „lajków” na FB. skiego rapera i na dzie przed za- Na koniec nie zabrak o oczywi cie paKto zdob dzie wi cej ten wygrywa. ko czeniem g osowania obie szko y mi tkowych zdj i licznie z o onych Na pocz tku nic nie wskazywa o, e sz y eb w eb. Ostatecznie redzka autografów na fankartach, koszulniewielkie gimnazjum ze rody wy- prezentacja z has em „Od ko yski a kach, pi kach a nawet r kach gimnazgra ten konkurs. Kiedy redzianie po grób, jedna wiara, jeden klub” zdo- jalistów. mieli raptem 400 „lajków” ich kon- by a pi tna cie tysi cy g osów i wygM.M REKLAMA 25 Kochają podróżować Ju nied ugo w naszym mie cie pojawi si wielu ludzi, którzy kochaj podró owa , wszystko za spraw I Festiwalu Podró niczego Klubu Szalonego Podró nika, który odb dzie si w ramach redzkich Sejmików Kultury 2014. Znamy ju prelegentów festiwalu. Jak mówi pomys odawcy imprezy, 23 maja (godz. 18:00 – 20:00) i 24 maja chc zaprosi do rody na weekend (godz. 10:00 – 19:00) w auli Gimnazca y wiat, chc , aby w dzie festiwa- jum nr 1. Wst p na festiwal jest darlowy roda zaistnia a na mapie festi- mowy. Prezes SKSP Grzegorz Posa a walowych podró y oraz sta a si Mek- zaprasza do kontaktu osoby, rmy zak ludzi, dla których s owo podró ma interesowane reklam , jak i wsparwyj tkowe znaczenie. Dzi ki slajdom, opowie ciom, relacjom, wystawom i lmom jest to mo liwe – zapewniaj . Dzisiaj ju wiadomo, e prelekcje wyg osz : Barbara Bordych (Autostopem przez Australi ), Olka Zagórska i Marek Chabros (Ba kany 2012. Kianka Expedition), Robert Gondek (Malawi i Zambia w drodze na najwy sze szczyty Afryki), Joanna Tomczak i Krzysztof cki (Podró e za wiele u miechów. Autostopem do Kenii), Stasia Budzisz-Cysewska (Iran. Wakacje w hid abie), Marta Muszy ska (Jak podró owa , eby nie zbankru- O tą statuetkę walczyć będą towa ). Zaproszonymi go mi spec- festiwalowi prelegenci. jalnymi b d : Towarzystwo Przyja- ciem festiwalu – jest to okazja do poció Kuby (La Compañía Cubana), kazania si w mediach podró niczych. Damian Wolf Wagabunda – 181 i Mi- Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail: klub.szalonego.podroznika cha Kocha czyk – Lady Dana 44. Wszyscy prelegenci b d walczyli gregorytravel.pl. Patronat medialny o statuetk za Najlepsz Prezentacje nad imprez obj o Radio Merkury, Podró nicz Klubu Szalonego Pod- Gazeta redzka i G os Powiatu reM.M ró nika podczas festiwalu w dniach dzkiego.