Gorski resevalec_1 - Page 9

ZELENIŠKI PLAZOVI zali da imajo tudi psi svoje meje. Naklju?no zasajena sonda enega od reševalcev ob robu plaziš?a v bližini kjer so po?ivali psi, ki so se menjavali ravno tako kot ekipe za sondiranje je naletela na drugega izmed zasutih u?iteljev, ko smo ga odkopali smo ob obrazu naleteli na veliko luknjo. To je znak, da je dihal še kar precej ?asa po zasutju. Zadnji dan se je vreme izboljšalo in najprej so minerji za?eli z obstreljevanjem nevarnih predelov Begunjš?ice. Dolgo ?asa brez u?inka nato pa je granata zadela pravo mesto in iz tako imenovane police v begunski vrta?i seje sprožil velik plaz, ki je s svojim zra?nim pritiskom tako zanihal sedeže na ži?nici da se je snela nosilna vrv. Vztrajno sondiranje obrodi sadove in v globini3,5 m smo našli še zadnjega ponesre?enca. Velika škoda je, da ni bilo mogo?e vzpostaviti telefonske zveze in da je vojak v karavli ob pozivu iz doma Iskre ponevedoma dal napa?no informacijo, ?eš da ži?nica obratuje. Vse navedeno lahko štejemo k spletu okoliš?in, ki so prispevale k temu, daje skupina usodnega dne odrinila na preval Zelenice, namesto da bi ostala v domu ali se odlo?ila za sestop preko Završnice v Žirovnico. Tako se je namerilo, da so se dijaki in vzgojitelji znašli v metežu, vetru in megli ob zapuš?eni sedežnici, o?itno ne da bi se zavedali, v kakšno nevarnost se odpravljajo. Napake so bile hude in usodne: Kaže da so pogrešili že v domu, ko so spregledali ali pa niso upoštevali opozorila službe plazov Meteorološkega zavoda SRS, ki jeza ta dan dala v radiu naslednje obvestilo: v Julijskih Alpah je zapadlo nekaj novega suhega snega, zato se je nevarnost snežnih plazov pove?ala. ?e se skupina že ni odlo?ila za povratek in sestop proti Žirovnici, bi morala sestop proti Ljubelju organizirati po pravilih hoje na nevarnem terenu. Tega pa niso storili. Ker je bila ko?a na Zelenici tisto zimo zaprta(odlo?ba inšpekcije za zahtevana nujna popravila),ni bilo oskrbnika, ki bi opozoril neprevidneže.. Skupina 27 dijakov in 3 vzgojitelji so se pri zgornji postaji ži?nice znašli v nezavidljivem položaju, zaprta planinska ko?a in sedežnica ne obratuje ter bližajo?a se no? so privedli do odlo?itve, da sestopijo na Ljubelj. Neupoštevanje osnovnih varnostnih pravil gibanja v nevarnem obmo?ju so privedli do tragedije. Ko so prvi smu?arji zarezali smu?ino v pobo?ju Begunjš?ice se je utrgal velik plaz, ki je popolnoma zasul šest ljudi (štiri dijake in dva u?itelja) tri pa delno. Enega od zasute šesterice so takoj našli (iz snega je gledal smu?arski ?evelj) a kljub oživljanju mu niso mogli ve? pomagati. Sledil je sestop na Ljubelj po pomo?. O? Z]???\?YH[?Z?H?H?HYHHZ????#X[?Y?q#[???H[ZZ???^???[H??#Z?H?\?^??H?Y]B????[?[?q#X\??K???[H???H??[H??\?H?Yqo??X?H[???????\??[H?H?Y?????Z???Y???]???[??qhY]?[?B??^??[H??Z?H?YH[?????]?^??]H??qo?[ZH^??H[???[?Z?H???o?[????X?????[[?K?YH??]?H?[H?[Z?H?q#Z[?B?Y[qo?[??]??\?q#YH Z?Z?JH^???]??[?H?]?\????H????H?Y?Z ????H K?HH?#Z]??YH?\???[H?\?H?^?Y\?[H??]\?Z????H??qh[K???Y[H?H1h]\?H?]??H?qhY]?[?HZ??Z?H????X??[Z?[]H?Y?[??K?\??Z1#YH?H?Y[??Z?h[?[H?[??H?B??Yqo??X?H??????]?[H?Z?[??\[??KH??]H1hYHZ???XY?[[??Z?H?q#Y[???qhY]?[??[K??Z??Z??o?qhZ?H?qhY]?[?K??Z?H[??o?q#[?q#X\??H?]?H1hYH?qhY]?[?H??Z???Y??Z??Z???[???\?[?X?H ?[[?Z??[???Y??X?K?X??[?H\??\Y?Z?H?JH[?????Z?H?]?[???[ZH?K??qh[H?[?1hYH?H?\?q#Y[??K?H?[XB?o?[?H?[??q#H?[?#ZH[??YH??#ZH?\?YH?[Z?H?]?\????H?Z?[?[H\??[??H??]?K????[Y[???H???H YY?H[??Y?H?H???[???#X[HH?H?Y?Y[?]?[??[H?qhY]?[??H???[?[??[H???[?[H??q#YH^??H?]??[??1hYH?q#Z??Y\????^????H?Y[?]?[H?\??[??[H?\?]Z ?B??[?#H???qh[HYH]?[???H?H[???H?q#Y\?H?[???qo?[?H?\??B??Z?^?[\????\?[??[H?qh[H1hYH[??1o??]????\?Y??H[??[??Y[?]?[H??\?[X]q#[?[H?[?[H??\?[??[B??[?[HH???Y[?]?[H?[?HYH?H?H?X?H??[Y[???B????H[???H?q#Z?H1#X\???H?XZ??[????????H?H??KB??h\?H?]???\??[??H?\?]Z?H?H??#X[???H????q#[???^??Z?h[?Z??]?Z?hZ???[H1o??]??\??H?[??Z?]?Z???ZZ???[?]???????[?HZ??Z?H??H?H?qhY]?[??H?Z?H?[?ZZ\?Z???H?H??H?q#Y\????\[??HHZ??1hYH???H?qhZ[[??H?\??H??H?q#Y\??H?[[?X?B???qh[?[????[???Z??H?qhY[?Z???H?H?[H??qhY[ ????[H^??Y[?H?\?q#[??[H??X?[??[[?[???qo???[H?Y?Z?H?[??[??K??H?H[Y[]??[??H???[?H?]????H?X?[?HYH?H??o?[?][?[H?H?Yqo??X???H?H??]?[K?H\?Y[?[???[??[?[??[[??H?????H??Z?HYH?H?Z??\?Y\?[?H^??\??H?[±o?H?\??Z?Z??qhY]?[?]?[??Y?qo?[?[H?H??\[?K?H?H?q#Y[H???[????H[?Y?H^?YY?Z?[?Z?^?Z??H????????Z??1o?q#[?X?K??????Y?Hq#Z][?H?[H??[?Z??[??H?q#Z?]?q#X[H?H?[[?X?K????[H?[??H?H???Z?????[H?Y?H?\?]???????Y?[?B??[XH]Z?K??Y?HH?Z??H??X??^??]?]?HH?H?[HZ?]YB????K???#[???[??\?[H?H??[??[H?\?q#Y[??H?[?o?[H??Z?XH1#[??[??H?Yqo??X??]?Z?[?H?[??H???[H?[?[??Y???]??????[??H??q#X[H???YZ?H^??H^???H[??^?Y][????[[?Z?Z???H??[H?\??[HY??]??[H?Z?h[???q#[??[???B???\Z?[Y[H??H?q#Y\??[????]1o?H?^?Zqh[?[H[H?H?\?Z?]q#[?Z?\?Z??Y?H?H?????Y[??Z???\??H?[[?X?H[??Z??H?[??#YH?H1hYH???H?\?[? [?[??H?[HH?H1hY[H?Xq#ZHY???[H 1#YH?B???X[???[ K??Z?h[?H?Y?YZ?H\?Z????q#X]YH?H?qhY]?[?Z ??X???[YZ????[??[HZ?]ZHH1#Y\?]??Z?]\?HY?H?H?^??Z??1hH[?\??[???Z]Z ???[H??H??H?[[?qhZ?Y?H?]q#Zqhq#XH?HZH?Z\?B??Z?YH]Z??????qo?[??H?????[Hq#Z][?[H?H?qhZZ???Z ??[????]?H?[H???????X?X[??hZ[H?\??[H?\???[?[H?[[?X?H?^?[?qhX[K]?h[????[[?H?H??]??Y?H??qhXH1o?]??[??K???Z??Z??Z[Z?hYH?[YH[??[Z??^??]\??Y?H?]q#X[??H[???[Z??Z??X?[????[\??[H?]H?H]?h[????[[????[???Z?X?Z?\??[H?]?[Z?]?Z??]\???o?q#B??B??